صلاحیت کیفری دولت‌ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور سمنان

چکیده

امروزه با افزایش فعالیت‌های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکتة مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت‌ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین‌المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت‌های فضایی (5 سند موجود)، توافق‌نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین‌المللی، یادداشت تفاهم‌های منعقده با «ناسا»، آیین‌نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت‌ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می‌کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن­ها را در این سفرها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criminal Jurisdiction of States for Investigation of Crimes Committed in Space Tourism

نویسندگان [English]

  • soheyla koosha 1
  • mahdi momeni 2
1 Assistant Prof., Payam e Noor University
2 Assistant Prof., Payame Noor University
چکیده [English]

Nowadays we are confronting with the commercialization of space activities and prevalence of space tourism. The important point in these journeys is informed consent of tourists and acquiring the authorization needed.  The aim of this article is studying the measures for determination of the criminal Jurisdiction of states for investigation of crimes committed in space vehicle and on the International Space Station (ISS). This article will examine the international space documents (5 documents),- The 1988 Inter-Governmental Agreement (IGA), the memorandum of understanding concluded with NASA and the ISS Crew Code of Conduct (CCC). This article is about to investigate which states have criminal jurisdiction for prosecution of crimes committed in space by using the descriptive- analytical method of research. For prevention of impunity the codification of national regulation for granting appropriate visa will help space tourists to know which state has legal jurisdiction for in these journeys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction of states
  • International Law
  • International Space Station (ISS)
  • Space Tourism
  • Space Visa
آخوندی، محمود (1394)، آیین‌نامه دادرسی کیفری، سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، جلد دوم، چاپ چهاردهم، تهران: نشر دوراندیشان.
آشوری محمد (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ هفدهم، انتشارات سمت.
افتخار جهرمی، گودرز و اسلامی، ابراهیم (1393)، «نحوه اعمال صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 58، صفحات 37-62
پوربافرانی، حسن (1390)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: نشر جنگل
پوربافرانی، حسن (1391)، «تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی»، فصلنامه پلیس، سال ششم، شماره 21، صفحات 73-96
جلالی، محمود و آقا حسینی، علی، (1395)، «حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست فضایی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 3، صفحات 659-726
خالقی، علی (1382)، «مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزایی بین‌الملل»، مجله پژوهش‌های حقوقی،  ش 2، صفحات 25-42
خالقی، علی (1393)، جستارهایی از حقوق بین‌الملل جزا، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی
رضی‌پور، فریبا و نجفی اسفاد، مرتضی (1390)، «حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بهره‌برداری نظامی از فضای ماورای جو»، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، جلد 4، شماره 3 و 4، صفحات 47-62
فرجی‌راد، عبدارضا و آقاجانی، سمیه (1388)، «تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن»، فصلنامه حغرافیایی سرزمین، سال 6، شماره 23، صفحات 61-72
کوشا، سهیلا (1394)، حقوق بین‌الملل فضایی، تهران: نشر مجد
گلدوزیان، ایرج (1393)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ 23، تهران: نشر میزان
مهابادی، علی اصغر (1397)، آیین‌نامه دادرسی کیفری کاربردی به همراه آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، چاپ پنجم، تهران: نشر دوراندیشان.
مومنی، مهدی (1393)، مبانی حقوق جزای بین‌المللی ایران، چاپ دهم، نشر شهر دانش.
نژندی منش، هیبت‌ا... و دیگران (1390)، مجموعه اسناد حقوق بین‌الملل فضایی، تهران: نشر خرسندی.
نواده توپچی، حسین (1388)، «رژیم حقوقی فضای ماورای جو زمین و چالش‌های پیش روی آن»، فصلنامه راهبرد، شماره 50، صفحات 305-337
ولیدی، محمد صالح (1388)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر جنگل.
Blount, P. J., (2007), “Jurisdiction in outer space: challenges of private individuals in space”, Journal of Space Law, Vol. 23
Christian, Bryan Paul., (2000), “Visa policy, inspection and exit controls: transatlantic perspectives on migration management”, 14 Geo- Immigration Law Journal
Douglas, J.C., (2004), “Death in Pursuit of Space travels: an analysis of current methods of recovery for families of astronauts and the need for reform”, 26 Whittierl. Rev.
Duck, F. G., (2013), “The integrated approach – regulating private human space flight as space activity, aircraft operation and high risk adventure tourism”, Acta Astronica, 92(2)
Frangiali, F. (1999), crystal ball gazing clossier, The Courtier
Gal, G. (1993), “Air Crew and Space Crew- Comparative observation de lege frenda”, 16 Proc. IISL
Gorove, S., (1988), “legal problems of the rescue and return of astronauts”, 3 International Lawyer
Gorove, Stephen, (1995), Legal problems of manned space flights, in the use of airspace and outer space for all mankind in the 21st century, Kluwer
Hermida, Julian, (2006), “crimes in space, a legal and criminological approach to criminal acts in outer space”, Annals of Air & Space Law, Vol. XXX I
Jakhu and Bhattacharya, (2002), “Legal aspects of space tourism”, in proceedings of 45th colloq, Houston
Kingsburg, Benediet, Krish, Nico & Stward, Richard B., (2005), “The emergence of global administrative law”, 68 law & Contemporary Probs
lyall Francis & Larsen Paul B., (2009), Space law: a treatise, Ash Gate Publication
Masson- Zwan Tanja & Freeland Steven, (2009), “Between heaven and Earth: the legal challenges of human space travel”, 66 Acta Astronica
Merriam- Webster, (1998), Collegiate dictionary, (1998), Philippines copyright
Morrison, Mark Lee, (1995), “Navigation the tumultuous skies of international aviation: the federal aviation administration’s response to non-compliance with international safety standards”, 2 SW.J.L. & trade
Reddy M. V., Nica M. & Wilkes K., (2012), “Space tourism: research recommendation for the future of the industry and perspectives of potential participants”, 33tourism management
Reynolds, Glenn X. & Merges, Robert, (1997), Outer space problems of law and policy, Westview Press, second edition
Ryabin Kin, Charity Trelease, (2004), “Let there be flight, it’s time to reform the regulations of commercial space travel”, 69 J. Air law & com.
Sinha, hans”, (2004), criminal Jurisdiction on the ISS”, 30 Journal of Space Law
Virgin Galactic (2014), human space flight: astronaut training, available at: http://www.virgingalactic.com/humanspaceflight/training seen on: 12.11.2017
Weeber, Booke N., Gibson Drick C., and  Petrunia Mathew, (2006) ,  “Adequate risk Communication and informed Consent: the duty to warn, Judicial Warning adequacy standards, and the federal aviation administration’s proposed “human space flight requirements for crew and space flight participants”, American institute of Aeronautics and Astronautics, in: Antczak, John, “space tourism safety weighted: regulations being developed by FAA, (11 October 2004)” available at: www.enquirer.com/editions/2004/10/11/biz-space tourism 11. html, (visited on 11/2/2014)
Wong Wilson W. S. and Fergusson James, (2010), Military space power: a guide to the issue, Praeger
آدرس سایتهای اینترنتی
110-Day isolation ends in sullen… isolation, available at: www.themoscowtimes.Com/stories/2000/03/30/003-Full.html(visited on 5 -3- 2015)
اسناد
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of objects launched in to outer space (ARRA), 672 UNTS 119, (1969) 63
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and other Celestial Bodies Also known as the Moon Treaty or Moon Agreement, G.A. Res. 34/68, U.N., GAOR, 34th Session, Supp. No. 46 at 77, U.N Doc., A/34/664 (1979)1363 AJIL, p.382
The 1988 Inter-Governmental Agreement (IGA) among the governments of Canada, member states of the European Space Agency (ESA), Japan, Russian federation and United states of America Concerning Cooperation on the civil International Space Station (ISS), (hereafter 1998 IGA), Washington, done on 29 January 1998, entered into force on 27 March 2001, space Law, Basic legal documents, D. I I. 4
Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects (1972) Also known as the Liability Convention, 961 UNTS 187; 66 AJITL, (1971), 702
Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975) Also known as the Registration Convention, L023 UNTS15; 14 ILM, (1975), 43
Declaration of legal principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space including the Moon and other celestial bodies, GA Res 1962 (XVIII), adopted on 13 Dec 1963
Resolution of 1802 (XVII) of 14 December of 1962, adopted unanimously by the state members of united Nation
Resolution of 1802 (XVII) of 14 December of 1962, adopted unanimously by the state members of united Nation
UN Treaties and principles on outer space and related GA resolutions, (2008)
 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Borders Also known as Outer Space Treaty (OST), 18 UST 2410