نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

3 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می‌باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی‌ از مدل‌های متفاوتی پیروی می‌کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای به­دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه‌ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می‌باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه‌ها و پیامدهای این نوع از روابط می‌پردازد. چنین رابطه‌ای بر نوعی تعامل هم‌سطح و پیوند شبکه‌ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله‌مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه‌های مدل شبکه‌ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می‌رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می‌توان از ظرفیت‌های آن برای بهبود مدل روابط سلسله‌مراتبی نیز بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Network Relation Model between the Prosecution Service and the Police in the Criminal Process

نویسندگان [English]

  • Mohamad ali Mahdavi sabet 1
  • mohamad khalil salehi 2
  • zeinab sheidaeian 3
1 Assistant Prof. of Criminal Law And Criminology, Islamic Azad University
2 Assistant Prof. of Criminal Law and Criminology , Qom University
3 PhD student in Criminal Law and Criminology, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The relationship between the prosecution service and the police is one of the most effective relationships between social institutions in crime management. These relations follow the distinctive models in accordance with the ruling system (accusatorial or inquisitorial). The accusatorial system has governed the network model of prosecution service and police relations. This paper deals with the descriptive-analytical method to introduce the network model, components of the network relations model of the prosecution service and the police and ultimately criticizes it. This relationship is based on a type of interoperability and network linkage, and is contrary to the inquisitorial system that has led to a hierarchical approach between the prosecution service and the police. This study will provide an introduction to the feasibility of developing the components of this model to the police and prosecution service relations in Iran's criminal justice system and to improve the governing model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecution service
  • Police
  • Hierarchical Relation
  • Network Relation
  • Accusatorial system
آقاجانی، حسنعلی (1388)، هماهنگی: درون سازمانی و بین سازمانی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
حسینی، حسین؛ شایگان فرد، مجید و عرفانی، عطا (1392)، «فرایند تحقیقات جنایی و کشف جرم توسط پلیس ایران با نگاهی به حقوق انگلستان و امریکا»، دانش انتظامی، دوره پنجم، شماره 21، ص 156-115.
خواجه نائینی، علی (1393)، «درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش ها»، فصلنامه و رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، دوره ششم، شماره 1، ص 155-129.
داوید؛ رنه، اسپینوزی؛ کامی ژوفره (1387)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، مترجم سید حسین صفایی، تهران: میزان.
رعنایی، حبیب (1385)، «امکان سنجی استقرار شبکه‌های خط مشی در نظام سیاست گذاری تحقیقات کشاورزی»، رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کاملی، محمد جواد؛ الوانی، سید مهدی و صالحی، جمشید (1388)، «تاثیر ساختار ارتباطات سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای بر عملکرد خط مشی‌گذاری سازمان‌ها‌ (مطالعه موردی)» ، مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 2، ص 176-162.
کوشکی، غلامحسین (1389)، «بررسی جایگاه سازمانی دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه»، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 2‌، ص 609-565.
مهرا، نسرین (1392) ، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان، تهران: میزان.
مهرا، نسرین (1394)، نظام حقوقی انگلستان، تهران: میزان.
یکرنگی، محمد (1384)، «حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
Anderson, A. F. (1987), "The police, the prosecution, and plea negotiation rates: An exploratory look", Criminal Justice Review, 72‌ (1), 35-39.
Boeuf ,Peter (2003), 120th International Senior Seminar, Reports of the Course,  "EFFECTIVE ADMINISTRATION OF THE POLICE AND:THE PROSECUTION IN CRIMINAL JUSTICE", In S. Eratt‌ (Ed.), Annual Report for 2001 and Resource Material Series No. 60,‌ (NCJ No. 201693, pp. 194-201). Fuchu, Tokyo, Japan: Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders‌ (UNAFEI).
Castberg, Anthony D (2003), "Effective Administration of Police and Prosecution in the United States",‌ (From UNAFEI Annual Report for 2001 and Resource Material Series No. 60, p 131-143, Sean Eratt, ed. See NCJ-201693.
Charging‌ (The Director's Guidance) 2013 - fifth edition (2013)‌ (revised arrangements), Guidance to Police Officers and Crown Prosecutors Issued by the Director of Public Prosecution under S37A of the Police and Criminal Evidence Act 1984, https://www.cps.gov.uk
Conference Of Prosecutors General of EUROPE 6 Session, (2005), "Relationship between Public Prosecutors and the Police", Replies to the questionnaire, Organised by the Council of Europe in Co-Operation with the Prosecutor General Of Hungary, Budapest, 1-197.
Criminal justice and public order Act 1994
Criminal Justice Act 2003
Damaska, Mirjan R. (1975), "Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure", Yale Law Journal, p480-544.
Frase, R, (1990), " Comparative Criminal Justice as a Guide to American Law Reform: How Do the French Do it, How Can We Find Out, and Why Should We Care?", Colifornia Law Review, No3, Vol78, pp 539-683.
Goldstein. Abraham S & Marcus. Martin (1977), "MYTH OF JUDICIAL SUPERVISION IN THREE 'INQUISITORIAL' SYSTEMS - FRANCE, ITALY, AND GERMANY", Yale Law Journal  Volume:87  Issue:2  Dated:‌ (DECEMBER 1977)  Pages:240-283.
Group2 ,(2003). 120th International Senior Seminar, Reports of the Course, "Cooperation between the police and prosecutors". In S. Eratt‌ (Ed.), Annual Report for 2001 and Resource Material Series No. 60,‌ (NCJ No. 201693, pp. 194-201). Fuchu, Tokyo, Japan: Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders‌ (UNAFEI).
Harris, David A (2011),"The Interaction and Relationship Between Prosecutors and Police Officers in the U.S., and How This Affects Police Reform Efforts", Legal Studies Research Paper Series Working Paper No. 2011-19.
Hodgson, J. (2010), "The Police, the Prosecutor and the Juge D'Instruction: Judicial Supervision in France, Theory and Practice". British Journal Of Criminology, 41‌ (2), 342-361. http://dx.doi.org/10.1093/bjc/41.2.342
Jackson, j (2006) ,"The Ethical Implications of the Enhanced Role of the Public Prosecutor", Vol. 9 N.1 Legal Ethics‌ ,pp. 35-55.
McDonald ,William F. with the assistance of Henry H. Rossman ,James A. Crame ( 1982) "Police-Prosecutor Relations in the United States, Executive Summary", U.S. Department of Justice National Institute of Justice.
Mcintyre, Donald M (1975-1976), "Impediments to Effective Police-Prosecutor Relationships ", American Criminal Law Review, Volume:13  Issue:2  Dated:(FALL 1975)  P 201-231.
Meuleman, Louis (2008),  Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets The Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations,  Physica-Verlag A Springer Company.
Meyer, Wolfgang & Baltes, Katrin (2004), "Network Failures- How Realistic is Durable Cooperation in Global Gavernance?", In: Klaus Jacob, Manfred Binder and Anna Wieczorek‌ (eds.) Governance for Industrial Transformation. Proceedings of the 2003 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change, Environmental Policy Research Centre: Berlin. pp. 31 - 51.
Molan, Mike (2005), Cases & Materials on CRIMINAL LAW, Third Edition, CAVENDISH publishing.
Montana, R.‌ (2009). "Paradigms of judicial supervision and co-ordination between police and prosecutors: the Italian case in a comparative perspective". European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 17‌ (4), pp. 309-333.
Police and criminal evidence Act 1984
Rowe, Brenda Inman, (2012),"Police-prosecutor Interaction Styles in Texas, as Perceived by Police Chiefs", Sam Houston State University.
Tak , Peter J.P (2005), "The Relationship Between Public Prosecutors And The Police In The Member States Of The Council Of EUROPE", Conference Of Prosecutors General Of EUROPE 6 Session, Budapest, 29-31.
Walther, S.‌ (2000). "The position and structure of the prosecutor's office in the United States". European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 8‌ (3), 283-295.
 White, R.M (2006) "Investigators and Prosecutors or, Desperately Seeking Scotland: Re-formulation of the ‘Philips Principle’", Vol. 69 N. 2 The Modern Law Review‌  pp. 143-182.