دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مقالات، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-321