دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مقالات، دی 1399، صفحه 7-321