نگاهی به آموزه های جرم شناختی و مدل های سیاست جنایی در رمان مزرعه حیوانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان‌گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان‌ رشته‌ای رمان بر پایه مدل­های سیاست جنایی و آموزه­های جرم‌شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه­ای نگاشته شده است. یافته­های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل­گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم­شناختی مارکسیستی، مدل­های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت‌خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criminological Doctrines and Criminal Policy Models in Animal Castle Novel

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Eraj Negahdar 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Ph.D Student of Criminal Law & Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Orwell wrote the novel Animal Castle with a critical approach in a symbolic form of animal language against the totalitarian system and with a humanistic social style.  The purpose of this paper is to study interdisciplinary novels based on criminal policy models and Criminological Doctrines. The present paper is based on a descriptive and analytical methom, with a review of the novel based on library sources. The findings based on the analysis of the novel's content show that this nostalgic novel tells the story of the formation of a revolution and the transformation of rebellion into power and shows the stupidity of the masses and the emptiness of the promise of socialism to the proletariat, ie equality and the end of authoritarian oppression. With a view consistent with the Marxist criminological view, Orwell presents the models of authoritarian and totalitarian criminal policy in the form of a story consistent with the totalitarian rule of socialist societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Farm Novel
  • Marxist Criminology
  • Criminal Policies
  • Authoritarian
  • Totalitarian
ابراهیمی مقدمیان، محمود؛ جلیلی صالح، زهرا و جلیلی صالح، فاطمه (1393)، «مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه‌نشین شهر همدان»، فصلنامه دانش انتظامی همدان، دوره1، شماره3، ص 72-45.
افراسیابی، علی و زارع مهدوی، قادر (1388)، «تأثیر مدل سیاسی بر مدل‌های پیشگیری از جرم؛ با تأکید بر مدل­های معاصر»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال چهارم، شماره13، ص 188-165.
اورول، جورج (1373)، زنده‌باد کاتالونیا، ترجمه مهدی افشار، تهران: انتشارات خوارزمی.
اورول، جورج (1382)، مزرعه حیوانات، ترجمه صالح حسینی و معصومه نبی‌زاده، تهران: انتشارات دوستان.
اورول، جورج (1394)، آس و پاس‌ها در لندن، ترجمه اکبر تبریزی، چاپ سوم، تهران: انتشارات بهجت.
اوکسلی، بی. تی (1396)، زندگی جورج اورول، ترجمه شهرام جعفری، تهران: انتشارات پر.
ایرانی، امیر؛ نجفی حاجیور، معصومه و نجیبیان، علی (1394)، «تحلیل میزان بازتاب اندیشه­های جر­م­شناسی انتقادی در قانون مجازات اسلامی 1392»، نشریه اندیشه‌های حقوق کیفری، سال اول، شماره1 ،ص 82-57.
ایگلتون، تری (1383)، مارکس و آزادی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: انتشارات آگه.
ایمانی، عباس (1395)، «نگاهی به فیلم حقوقی- اجتماعی اسپات‌لایت؛ مصالح موکل مهم‌تر است یا اجرای عدالت؟»، فصلنامه کانون وکلا، شماره234، ص 154-145.
آقابابایی، حسین (1390) «امنیت، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی»، یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها، ضمیمه فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 56، ص 111-75.
بارانی، محمد و افراسیابی، علی (1392)، «پیشگیری وضعی از جرم به‌عنوان رهیافتی معارض یا تعامل گر با آموزه‌های حقوق بشر»، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، زیرنظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ نخست، تهران: نشر میزان، ص 712-697.
برلین، آیزایا (1368)، چهارمقاله درباره آزادی، ترجمۀ محمدعلی موحد، چاپ1، تهران: انتشارات خوارزمی.
برهانی، محسن و محمدی فرد، بشری (1395)، «کمال‌گرایی کیفری»، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 3، شماره 2، پیاپی 7، ص 194-173.
برینتن، کرین (1377)، کالبدشکافی چهار انقلاب، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر نو.
بولوک، برنارد (1386)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مجد.
بیات، عبدالرسول (1386)، فرهنگ واژ­ه­ها، چاپ سوم، قم: نشر اندیشه و فرهنگ دینی.
بی‌نا (1367)، «نگاهی به آثار جورج اورول»، نشریه دانشگاه انقلاب، شماره 57، ص 55-52.
توجهی، عبدالعلی و دهقانی، علی (1392)، «در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره سوم، ص 34-7.
جوانمرد، بهروز (1395)، «نقدی بر فیلم فروشنده در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی- جامعه‌شناختی؛ ترویج انتقام خصوصی با تابوشکنی از ناموس‌پرستی؟»، فصلنامه کانون وکلا، شماره234، ص 162-155.
حبیب‌زاده، محمدجعفر و عمرانی، سلمان (1392)، «تحلیل ساختاری رابطه حقوق کیفری و دانش سیاسی»، فصلنامه مطالعات حقوقی دولت اسلامی، سال دوم، شماره سوم، ص 70-33.
حسینی، سید محمد (1380)، «نظام هنجاری درسیاست جنایی اسلام»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 51، ص 64-37.
حسینی، محمد و رستمی غازانی، امید (1397)، «جنبه­های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال نهم، شماره اول، ص 114-89.
خرمشاد، محمدباقر (1388)، «آسیب‌شناسی انقلاب؛ نگاهی درون‌گرایانه به چالش­های یک انقلاب»، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، ص 50-31.
خسروی، علیرضا (1390)، «سیاست زدگی اطلاعات: از بی‌هویتی سازمان اطلاعاتی تا ناکامی نظام سیاسی»، فصلنامه راهبردی، سال چهارم، شماره 3، پیاپی53، ص 126-103.
دکسردی، والتراس (1394)، جرم‌شناسی انتقادی معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
دلماس مارتی، می ری (1395)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجف‌ ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان.
دهقانی، علی (1389)، رویکرد امنیت­گرا به دادرسی کیفری: مبانی، جلوه­ها و چگونگی تعدیل آن با تأکید بر حقوق ایران، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران.
رایجیان اصلی، مهرداد (1381)، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 41، ص 118-93.
رحمانیان، حامد و حبیب زاده، محمدجعفر (1392)، «ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص‌ها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره5، ص 72-47.
رحیمی‌نژاد، اسمعیل و صادقی، سالار (1396)، «حقوق کیفری در سنجه جرم­شناسی پست‌مدرن»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شماره1، ص 83-59.
رستمی، هادی (1391)، «توجیه کیفر در نظریه تعلیم اخلاقی»، دایره المعارف علوم جنایی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
رستمی، هادی (1393)، «جرم انگاری و کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکننده آزادی در نظریه لیبرال»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره 1، ص 81-55.
رستمی، هادی و جعفریان، حسن، (1397)، «گفتمان سیاست‌گذاری و جرم­شناسی در آخرین روز یک محکوم»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال نهم، شماره اول، ص 160-139.
رستمی، هادی و مولابیگی، علی (1397)، «رمان سال­های ابری در پرتو آموزه­های جرم­شناسی کودکان و نوجوانان»، فصلنامه آموزه­های حقوق کیفری، شماره16، ص 120-91.
رضوانی، سودابه (1395)، تحولات مفهوم خطرناکی در جرم­شناسی و آثار آن در حقوق کیفری، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
سلطانفر، غلامرضا؛ شامبیاتی، هوشنگ و آزمایش، علی (1396)، «تاثیر ایدئولوژی‌ها بر قبض و بسط حقوق کیفری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، دوره 10، شماره 37، ص 146-93.
شریف آزاده، محمدرضا (1369)، «بررسی علل شکست اقتصاد مبتنی بر مارکسیسم؛ روسیه سوسیالیستی»، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، دوره 2، ص47-19.
صفاری، علی (1383«درآمدی بر جرم‌شناسی انتقادی و انواع آن»، علوم جنایی؛ مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
ظفری، محمدرضا (1377)، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، جلد اول، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
عالم، عبدالرحمن (1398)، بنیادهای علم سیاست، چاپ سی و یکم، تهران: نشر نی.
غلامی، حسین (1391)، ترس از جرم، دیباچه در حمیدرضا نیکوکار و بهاره همت‌پور، تهران: نشر میزان.
فکوری، محمدعلی (1393)، «نگاهی به مدل‌های سیاست جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر در گلستان سعدی»، دو فصلنامه انجمن گفتمان حقوقی، دوره 3، شماره 5، ص 56-35.
فوکو، میشل (1391)، مراقبت و تنبیه و تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش، چاپ دهم، تهران: نشر نی.
قربانی، اسماعیل و فیض‌آبادی، حسین، (1393)، «واکاوی دیدگاه­های جامعه‌شناختی انحرافات اجتماعی»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان، دوره 1، شماره 3، ص 120-97.
قوام، ابوالقاسم و بهنام، مینا (1390)، «بررسی تطبیقی شخصیت‌های قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گله کلیله‌ودمنه»، فصلنامه ادبیات تطبیقی، شماره 5، ص 238-225.
کاشفی اسماعیل­زاده، حسن (1384)، «جنبش‌های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی: علل و جلوه‌ها»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 16-15، ص 298-257.
کانت، امانوئل (1380)، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران: انتشارات نقش و نگار.
گرجی، مصطفی (1391)، «نخستین داستان سیاسی پس از انقلاب اسلامی: بررسی و تحلیل گفتمان داستان سلول 18 از علی‌اشرف درویشیان»، فصلنامه نقد ادبی، شماره 18، ص 96-71.
گسن، ریموند (1370)، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات مترجم.
گورباچوف، میخائیل (1386)، دومین انقلاب روسیه پروسترویکا، ترجمه عبدالرحمن صدریه، چاپ ششم، تهران: نشر آبی.
لازرژ، کریستین (1396)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.
لواسور، ژرژ (72-1371)، «سیاست جنایی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 12-11، ص 436-395.
محمودی جانکی، فیروز (1386)، «مفهوم آزادی و نسبت آن با جرم انگاری»، مجله علوم جنایی، شماره 1، ص 121-89.
مظفری، سیدمحمد (1384)، «بازخوانی کتاب‌های 1984 و مزرعه حیوانات؛ صدسالگی جورج اورول»، مجله گزارش، شماره 167، ص 67-64.
مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه (1393)، «امنیتی شدن جرم­شناسی: راهبردها و آثار آن بر حقوق کیفری»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره1، پیاپی9، ص 181-159.
مهرا، نسرین (1376)، «درآمدی بر جرم‌زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 22-21، ص 311-301.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1390)، «درآمدی بر سیاست کیفری عوام‌گرا»، دیباچه ویراست سوم، لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص 51-42.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1398)، علوم جنایی در رویارویی با رویدادهای سیاسی (درآمدی بر تحولات حقوق کیفری و جرم‌شناسی در پرتو انقلاب مارکسیستی- لنینیستی روسیه)، دایره المعارف علوم جنایی: علوم جنایی تجربی، کتاب چهارم،  تهران: نشر میزان، ص 800-770.
نجفی ابرندآبادی؛ علی حسین (1392)، تقریرات درس جرم­شناسی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، دانشگاه تهران.
نوبهار، رحیم (1392)، «مدل شناسی سیاست جنایی اسلام»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 16، شماره 152، ص 149-101.
وایت، راب و هینز، فیونا (1395)، جرم و جرم‌شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ هشتم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ولد، جرج و برنارد، توماس و اسنیپس، جفری (1395)، جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، چاپ نهم، تهران: نشر سمت.
هارت، هربرت (1388)، آزادی و قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران: انتشارات طرح نو.
یزدیان جعفری، جعفر و خیرمند، الهه (1394)، «پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره45، ص 106-67.
یون­وو، مین (1390)، «درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در کره شمالی (با تأکید بر نقش پلیس)»، ترجمه حسین غلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره19، ص 218-191.