دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 (شماره پیاپی 8) 
2. بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

صفحه 35-65

احمد حاجی ده آبادی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد یوسفی


5. ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

صفحه 119-151

سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سعید کرمانی


8. نظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی

صفحه 201-226

حسنعلی موذن زادگان؛ سید بهمن خدادادی