دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 (شماره پیاپی 7) 
1. رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

صفحه 7-26

ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا امام دادی؛ محمدعلی طاهری


2. پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها

صفحه 27-50

محمدعلی بابایی؛ فاطمه الساداد هاشمی دامنه


3. نمودهای جزایی دیگر آزاری

صفحه 51-72

بتول پاکزاد؛ هورمزد یعقوبی نژاد