بررسی مبنای ضرر در جرم انگاریِ تجاوز جنسی با رویکردی به فقه امامیه

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است که بزه دیده متحمل میشود. قربانی تجاوز جنسی، خانواده وی، جامعه و شخص متجاوز جنسی نیز آماج این ضررند. این مقاله ضمن تبیین یک مبنا از مبانی مهم جرم انگاری و بررسی یک مصداق مجرمانه، در صدد ارایه الگویی است تا سایر مصادیق و جرائم نیز با توجه به مبانی جرم انگاری مورد تحلیل واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Loss Criminalization of Rape with Approach to Emamiyeh Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hajidehabadi
  • Mohammad Ali Hajidehabadi
  • Mohammad Yoosefi
چکیده [English]

One of the most important principles of Criminalization is Basis or Principle of Loss (Damage) that in many legal systems is accepted as rational basis for limiting individual freedom and possibility for public power interference. In this paper we try to pay attention to analyzing the Loss in Rape in the most important Criminalization theories such as the Loss, legal paternalism, and Legal Moralism. The Loss has physical, mental and social injuries that the victim is undergoing. Victim of Rape, her or his family, society and sexual violator are the target of this Loss in Islamic Interpretation. In this article, we try to set precedence for analyzing other crimes by considering the basis of criminalization while making clear one fundamental basis of criminalization and considering an instance on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basis of Criminalization
  • Loss Axis Criminalization
  • Rape
  • Principle of Damage
  • Nonmaleficence rule