ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fear of Crime in Mashhad: Factors and Level

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Seyedzadeh Sani
  • Saeed Kermani
چکیده [English]

This article aims to investigate the level and factors affecting fear of crime in two different regions of Mashhad. Samples of 228 persons living in these regions were selected with multistage sampling survey method. The 4th region is located in the poorest part of Mashhad while the 9th region is one of the richest parts of Mashhad. The findings indicate that fear of crime among persons living in region 4, was higher than the other region. Factors affecting fear of crime in these two areas include: the social disorganization, lack of trust on police and diversity of subcultures. In addition, in relation to media consumption and social bonds these two regions are different. In repeated victims, fear of crime was a bit more than other people. Also, there is a relationship between some demographic variables (such as sex, education and marital status) and fear of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of crime
  • social disorganization
  • Social bond
  • media
  • Policing