مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

نویسندگان

چکیده

به طور معمول جرایم بینالمللی در گسترۀ وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریۀ «فعالیت مجرمانۀ مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریۀ «فعالیت مجرمانۀ مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریۀ اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Criminal Responsibility in View of the Theory of Joint Criminal Enterprise

نویسندگان [English]

  • Abolfath Khaleghi
  • Morteza mirzaie moghadam
چکیده [English]

International crimes typically occur in a wide range. Breadth of scope involved many persons in committing these crimes in a way that adds a large number indirectly and directly. Participant’s involvement in physical commitment, causational, assistant, commendation, (order) excitation and group membership can be shared in the criminality. International courts have made many efforts in order to substantiation of criminal justice and punish all people involved in these crimes. These include efforts by appealing to notions such as "membership in a criminal organization," "conspiracy" and theory of “joint criminal enterprise". In this paper, of the latter concepts, briefly and only to explanation the principles and background the theory of "joint criminal enterprise” is discussed and the main emphasis will be on explaining the recent theory. Doctrine that international courts in interpreting three different species have concluded and according to different situations, and it's one of the culprits have been a pretext to achieving the goal no punishment stay of offenders. But this theory and its species didn’t make firm on solid position because there are strong criticisms that it has been noticed. These criticisms sometimes have revealed severe criticism of the aforesaid theory to the fundamental concepts of criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Criminal Enterprise
  • Conspiracy
  • Responsibility
  • Criminal organization
  • International Crime