اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

نویسندگان

چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exercising the Rule of Non Bis in Idem on Islamic Punishments

نویسندگان [English]

  • . Hasssn Poorbafrani
  • Fatemeh Beygi Hasan
چکیده [English]

The rule of non bis in idem is one of the most important rules of international criminal law. After Islamic revolution in Iran, legislator did not accept establishing this rule in extraterritorial jurisdiction subjects, but in new Islamic penal code, this rule was accepted as one of conditions of exercising nationality principle and passive personality principle and just in scope of non designated Islamic discretionary punishment (tazir).
Seemingly, according to editors of this code, accepting the rule of non bis in idem in fixed punishments, retaliation and designated Islamic discretionary punishments are opposed to Islamic standards. However, due to Islamic lessons, some properties such as flexibility of Islamic orders, presenting the juridical rule of relation between reasonable sentence and Islamic sentence and also judicial rules with no loss in Islam show that this notion is instable

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Non Bis in Idem
  • Islamic punishment
  • fixed punishment
  • Retaliation
  • International Criminal Law