دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1390 (شماره پیاپی 4) 
پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری

صفحه 19-36

حسین آقابابایی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی


بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

صفحه 63-84

ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی