بررسی انواع خشونت کلامی و عوامل پدیدآورنده آن از نظر دانش‌آموزان و معلمان

نویسنده

چکیده

دامنه خشونت لایه‌های گسترده‌ای از رفتار انسانی را در بر می‌گیرد. ازجمله لایه‌های زیرین خشونت، خشونت کلامی است که شامل توهین، تحقیر، تهمت، غیبت، برچسب زدن و تمسخر می باشد. اگر چه همه مصادیق این نوع خشونت اصطلاحاً جرم نامیده نمی شود، ولی زمینه را برای خشونت های فیزیکی وکژرفتاری های اجتماعی در روابط بین شخصی، فراهم می کند. از این رو پژوهش حاضر به منظور پیشگیری، اقدام به شناسایی انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده آن در بین دانش آموزان و معلمان شهر رشت کرده است و از طریق پرسشنامه در مورد390 دانش آموز و 47 معلم که با نمونهگیری خوشه ای تصادفی به دست آمده اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت کلامی در بین دانش آموزان با یکدیگر و معلمان با دانش آموزان شایع است. البته خشونت کلامی در مدارس پسرانه و در بین معلمان مرد به طور معناداری از مدارس دخترانه و معلمان زن بیشتر است. آزمون آماری 2 ، بین دیدگاه های دانش‌آموزان و معلمان و نیز دانش‌آموزان دختر و پسر در خصوص انواع خشونت کلامی و عوامل پدید آورنده آن تفاوت معناداری را نشان می دهد. با توجه به نتایج پژوهش، می توان از طریق تدابیر پیشگیرانۀ روان شناختی تربیتی که از منظر جرم شناسی ذیل پیشگیری اجتماعی قرار می گیرد، در سطوح خانواده و مدرسه، نسبت به کاهش خشونت کلامی و نهایتاً پیشگیری از خشونتهای فیزیکی در میان نوجوانان و جوانان اقدام کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on kinds of Verbal Violence and Its Origination Factors, from Students and Teachers’ Point of View

نویسنده [English]

  • Fatemeh Karimi
چکیده [English]

The range of violence includes the extended layers of human behavior including its lowest layers of verbal violence. It includes insult, inferiority, swearing, slandering, backbiting, and labeling. Although verbal violence isn’t crime, but it provides the context for physical violence and social malfunction in interpersonal relations. So the present research for prevention, tends to identify the kinds of its origination factors in students and teachers of Rasht high schools. By cluster random sampling, the 390 students and 47 teachers both male and female were chosen among the four high schools of Rasht. Their points of views were studied based on three researchers made questionnaires. The results of this research show that verbal violence is prevalent in students and teachers, but in boys schools there is more than girl ones. The test of significant shows that there is a difference between students and teachers, girl students and boy students' point of view about the kinds of verbal violence and its origination factors. By these results, the psychological-educational prevention strategy could be applied for verbal violence and finally to prevent the physical violence among adolescences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Verbal Violence
  • Aggression
  • Prevention
  • Students
  • Teachers