تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

نویسنده

چکیده

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسایل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Agreed Damages Clause Validity and Its Results in France, England and Iranian Law

نویسنده [English]

  • Reza Maghsoudi
چکیده [English]

Contracting parties agreement for breach of contract remedy is justified under the flag of party autonomy principle. Predictability necessity of contract results and compliance of equation and coherence between mutual obligations restrain states from invasion to contract and its nullity or modification. However revolution movement of different legal systems shows intervention of state to this agreement in the reason of equilibrium establishment in legal relations, fairness necessities and in generally economic public policy.
Paradoxical considerations deriving from contractual certainty on the one hand, and observation of fairness and prevention of penal application in civil relations on the other hand, have been transformed modification possibility of agreed damages clause and its separation from other contractual clauses to one of quarrelling issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penalty Clause
  • Agreed Damages Clause
  • Actual Damage
  • modification
  • Trivial Performance of Obligation