دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، مقالات، مرداد 1402