دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مقالات، دی 1402