ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام‎های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22124/jol.2020.16768.1926

چکیده

وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن‌ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می‌باشد به طوری‌که بسیاری از مجازات‌های شخص حقیقی از جمله مجازات‌های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می‌پردازد و تحلیل یافته‌های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام‌های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی‌تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guaranteeing the Implementation of Legal Entities with the Emphasis on Criminal Functions in the Legal Systems of Iran, England and the United States

نویسندگان [English]

  • Amin Nikoomanazari 1
  • Bagher Shamlo 2
1 PhD student in criminal law and criminology at ShahidBeheshti University
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The status of the guarantee of the performances of legal entities considering their credit and hypothetical existence is different from the natural persons committing crimes, so that most of the real persons’ punishment such as the physical one cannot be imposed on legal entities. The Islamic Penal Code laid down in 2013 opened a new chapter in the Iranian criminal law having approved of the criminal liability of legal entities and imposed penalties on these individuals. The present article, with an analytical-descriptive approach, examines and analyzes the guarantee of criminal performance in these three mentioned systems, and the analysis of present findings indicates that despite the credit and hypothetical existence of legal entities, punitive functions such as deterrence, correction. , Empowerment, etc. can apply to a legal entity. Studying and applying the penal systems of the United States and the United Kingdom can help us believe in the fact that Iran's criminal law does not provide adequate mechanisms for punishment and cannot cover the functions of punishment well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Entities
  • Criminal implementation Guarantee
  • Detention
  • Correction
  • Empowerment
احمدی موحد، اصغر (1387)، اجرای احکام کیفری، چاپ سوم، نشر میزان.   
اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سی‌و دوم، تهران: نشر میزان.
پوربافرانی، حسن، سیفی، مهدی (1394)، «گونه‌شناسی مجازات اشخاص حقوقی»، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره نه، ص 128-101.
توجهی، عبدالعلی (1394)، آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چاپ اول، نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
جوان جعفری، عبدالرضا و ساداتی، سید محمد جواد (1391)، «سزا گرایی در فلسفه کیفر»، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره اول، ص61 .
خالقی، سمیرا (1380)، «سنجش و ارزیابی انواع روش‌های پیشگیری از جرم»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
دادبان، حسن و آقایی، سارا (1388)، «بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم»، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده‌ی حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره39، شماره3، ص128-127.
دلیر، حمید (1390)، حقوق مصادره، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.
شامبیاتی، هوشنگ (1391)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران: انتشارات مجد.
شریفی، محسن (1394)، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
مصدق، محمد (1392)، شرح قانون مجازات اسلامی با رویکرد کاربردی، چاپ اول، نشر جنگل.
مصدق، محمد (1399)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ اول، نشرجنگل.
موسوی مجاب، سید درید، رفیع‌زاده، علی (1394)، «ضمانت اجراهای شخص حقوقی در قانون مجازات اسلامی»، نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 69،  ص 169-140.
مهرا، نسرین (1387)، «نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز»، مجله فقه حقوق، سال چهارم، شماره 16، ص101.
مهرا، نسرین (1389)، «رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز»، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 3،  ص340.
مهرا، نسرین (1386)، «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری در انگلستان(با تکیه بر کارکردهای کیفر)»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 45،  ص86-49.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1388)، «کیفرشناسی نو – جرم شناسی نو: درآمدی برسیاست جنایی مدیریتی خطر مدار»، تازه‌های علوم جنایی، چاپ اول، تهران: ص750-717.
نیکومنظری، امین و محسنی، فرید (1398)، «چالش‌های نظری و عملی فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی»، پژوهش نامه حقوق کیفری، ص251.
ولیدی، محمد صالح (1382)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات خورشید.
Balcher, A (2006), Imagining How a Company Thinks: What is Corporate Culture?, Deakin Law 11,1.
Cavadino,M & Dignan, J (2002), The Penal system: An  Introduction,3rdedn,London.
Clark, B & Lansford (2005), A Re- Brith of Corporate Killing? Lessons From American in a New Law For Scotland.
Doyle,C (2013), Corporate Criminal Liability:An Overview of Federal Law, Congeressional Research Service, Octobr30.
Deckert, K (2011), Corporate Criminal Liability in France, in Pieth, Mark Pieth & Ivory, Radha, Corporate Criminal Liability,Springer.
Fiss, B (1990), Sentencing Ootion Against Corporations, Criminal Law Fourm,1.
Gruner, Richard (1994), Corporate Crime and Sentencing,1st ed.
Millington,T & Sutherland W (2007), The Proceeds of Crime: Law and Practice of Restraint,Confiscation, Condemnation and Forfeiture, Secind Edition, Oxford University.
Schlegel, K (1990), Just Deserts for Corporate Criminal, Boston: Northeastern University Press.
Wells, C (2005), Corporate Criminal Responsibility, Published in the Book of Research Hand book on Corporate Legal Responsibility, Edited By Steeohen Tully, Law Department London School of Economics and Political Science, UK.