دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، مقالات، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-298 
3. بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی


5. حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

صفحه 105-129

سکینه خانعلی پور؛ حسین آقابابایی؛ اسماعیل انصاری


7. تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 157-176

شهید شاطری پور اصفهانی؛ علی نجفی توانا


10. رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 223-243

فاطمه کریمی؛ الیاس نیکوی؛ لیلا نیکخواه فشکچه؛ زهرا آسوده نالکیاشهری؛ مریم بابائی خوبده