بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می­داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه­ی «شری ضروری­» می­دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه­ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه­پردازان فایده­گرا، گونه­های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته­اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه­دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می­آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی­توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته­ایم. از همین­رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه­ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه­های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterrence and its Assessment in the Philosophy of Punishment

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Javan Jafari 1
  • Zahra Farhadi 2
  • Seyed Mohammad Javad Sadatei 3
چکیده [English]

   Public opinion is always in need of justification beyond the mere natural propensity to punishment. Consequentialists consider punishment as a "necessary evil" that its legitimacy lies in the consequences resulting from its implementation and not in the idea of inherent virtue in this phenomenon. Utilitarianisms have recognized several types of deterrence according to which the suffering resulting from the imposition of penalty would deter persistent and potential criminals from committing crime. However, despite the significant advantages of this theory, relying merely on the deterrent function of punishment, one cannot be sure that, he achieved a proper justification for the legitimacy of punishment. This article tries to assess the function of deterrence theory through various criteria such as the accepted principles of the criminal justice system, economic and social conditions of crime, and different types of offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of punishment
  • Punishment
  • Consequentialism
  • deterrence
  • Deterrent of Punishments
استوارت میل، ج. 1388. فایده گرایی، ترجمه­ مرتضی مردیها، چاپ سوم، تهران:‌ انتشارات نی.
جوان جعفری، ع. 1391. «سزاگرایی در فلسفه­ی کیفر»، پژوهشنامه حقوق کیفری گیلان، 5(1): ص 81-59.
جورج پی، ف. 1392. مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه­ی سیّد مهدی سیّدزاده ثانی. چاپ سوم، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
دل وکیو، ج. 1386. فلسفه حقوق، ترجمه­ی دکتر جواد واحدی. چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
سوری، ح. 1388. «­بررسی تغییرات سوانح ترافیکی قبل و بعد از اجرای چهار فعالیت اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور»، پژوهنده (مجلّه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، 14(1): ص 20-15.
فرح­بخش، م. 1392. جرم­انگاری فایده­گرایانه، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
کاتینگهام، ج. 1384. ­«­­فلسفه­ی مجازات»، ترجمه­ی ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجلّه­ی فقه و حقوق، (1): ص 172-147.
کاوادینو، م. 1384. «توجیه یا دلیل آوری برای مجازات»، ترجمه­ی علی صفاری، مجلّه­ی تحقیقات حقوقی، (42): ص 324-287.
محمودی جانکی، ف. 1387. «­­بررسی نظریه بازدارندگی مجازات»، مجلّه­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 38(2): ص 361-339.
معین، م. 1388. فرهنگ معین، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اشجع.
مهرا ، ن. 1386. «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفری)»، مجلّه­ی تحقیقات حقوقی، (96): ص 49-45.
وایت، ر. 1386. جرم و جرم­شناسی، ترجمه­ی علی سلیمی. چاپ سوم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
یزدیان جعفری، ج. 1386. «توجیه فلسفی مجازات، از وحدت­گرایی تا تکثر­گرایی­»، فصلنامه­ی حقوق (مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، 4(37): ص 350-327.
--------------. 1391. چرایی و چگونگی مجازات، چاپ اوّل، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
Ashworth, A. 2010. Sentencing and Criminal Justice. Cambridge University Press.
Bagaric, M. 2001. Punishment And Sentencing: A Rational Approach. Cavendish Publishing limited.
Cullen, f. Wilcox, P. 2013. The Oxford Handbook of Criminological Theory. Oxford University press.
Duff, A. 2001. Punishment, Communication and Community. Oxford University Press.
Duff, A. Garland.D. 1994. A reader on Punishment. Oxford University press.
Dias, E. 1990. Positive Retributivism and Despicable justice, in the: Retributivism and Its Critics, in Cragg,Wesley (ed.), Retributivism and its Critics (Archives for Philosophy of Law and Social philosphey supplimenta). Franz Steiner Verlag.
Griffith, Lee .1993. The Fall of the Prison: Biblical Perspectives on Prison Abolition.  WM.B.Eerdmans Publishing Co.
Hart, H.L.A. 1968. Prolegomena to the Principles of Punishment, in H.L.A Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. Claendon Press.
H.Robinson, Paul. Garvey,S. KeslerFerzan,K. 2009. Criminal Law Conversation.OxfordUnivresity Press.
Hudson, B. 2003. Understanding Justice, An Introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory. Open university press.
Winfree, Jr. Abadinsky.H. 2010. Understanding Crime: Essentials of Criminological Theory. cengage learning.
Marsh, I. 2006. Theories of Crime. Routledge.
Maruna, S. Immarigeon, R. 2004. After Crime and Punishment Pathways to offender reintegration. Willan Publishing.
Carlsmith, K. Darley, J. Robinson, P. 2002."Why do we punish? Deterrence and Just Desert as motives for Punishment," Journal of Personality and Social Psychology, 83(2) :284-299.
Miethe, D.  Lu, H. 2005. punishment a comparative historical perspective Terance. Cambridge University Press.
Muncie, J. Wilson, D. 2004. Student Handbook of Criminal Justice and Criminology. Cavendish Publishing.
Piquero, A. Tibbetts, S. 2002. Rational Choice and Criminal Behavior: Recent Research and Future Challenges. Routledge.
Roberts  , A. Yeager, K. 2004. Evidence-Based Practice Manual : Research and Outcome Measures in Health and Human Services. Oxford University press.
Siegel, L. Welsh, B. 2011. Juvenile Delinquency: The Core. Wadsworth Cengage Learning.
Siegel, L. 2010. Criminology­: theories, patterns and typologies. Cengage Learning.
Shavell, S. 2004. Foundations of Economic Analysis of Law. Harvard University Press.
Zimring, F. Hawkins, G. 1986. Capital Punishment and the American Agenda. Cambridge university press.