دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1395، صفحه 1-229 

مقاله پژوهشی

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

صفحه 7-22

اردوان ارژنگ؛ محمدرضا حمیدی


جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی