تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه­پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه­پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می­گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت­های پیرامون آن شکل می‌گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه­پذیری است. احساس‏ هویت در هر جامعه­ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش‏های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می­گردد. هویت‏ بحران‏زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می­آید فرد را ناتوان از جامعه­پذیری و وفاق اجتماعی می­سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه­پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Crisis Identity on Social Prevention of Crime

نویسندگان [English]

  • shahid shateripur 1
  • Ali Najafi Tavana 2
چکیده [English]

The social prevention of crime is based on sociability and association of individual with society and integration in social relation networks. This sociability happen in the context of cultural-values system and unity of individual with cultural elements. Individual Identity which is formed as self-analysis, cognition of environmental events and association of individual and society is the important element of the sociability. The sensation of identity in each society depends on process of compatibly with social environment and correlation with the social values which by its impairment identity crisis would appear. Crisis identity disables the individual from sociability and consensus. This article studyes the consequences of crisis identity on the identity processes and sources and adverts the effects of the cultural crisis identity on social prevention of crime

کلیدواژه‌ها [English]

  • social prevention of crime
  • cultural crisis identity
  • sociability
  • social relation networks
  • social consensus
بیات، ب. و دیگران. 1387. پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، چاپ اول، تهران:‌انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران.
دهشیری، م. 1381. «جهانی شدن و هویت ملی»، فصلنامه مطالعات ملی، 5: ص 100-71.
رابرتسون، ر. 1385. جهانی شدن: تئوری­های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
رجایی، ف. 1383. مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، چاپ اول، تهران:‌نشر نی.
رشاد، ع. 1382. دموکراسی قدسی: مباحثی در باب زیرساخت­ها و زمینه­های سکولاریسم، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
روح الامینی، م. 1379. زمینه فرهنگ­شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات عطار.
روشه، گ. 1376. جامعه­شناسی تالکوت پارسونز، مجموعه بزرگان علوم انسانی(2)، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، تهران: انتشارات تبیان.
زارع شاه آبادی، ا. و ابراهیم آبادی، م. 1390. «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4(4): ص 228-207.
شاطری­پور، ش. 1391. «جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر پیشگیری اجتماعی از جرم در ایران»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ص197.
شرفی، م. 1380. جوان و بحران هویت، چاپ دوم، انتشارات سروش.
علیخانی، ع. 1386. مبانی نظری هویت و بحران هویت، چاپ اول، تهران:‌پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
قریشی، ف. 1382. «جهانی شدن و تحول در تصور ما از خویشتن». فصلنامه مطالعات ملی،11: ص 58-38.
کچوئیان، ح. 1385. تطورات گفتمان­های هویتی ایران، چاپ اول، تهران:‌ نشر نی.
گسن، ر. 1371. «بحران سیاست جنایی کشورهای غربی»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 10: ص 336-275.
گل محمدی، ا. 1381. «جهانی شدن و بحران هویت». فصلنامه مطالعات ملی، 10: ص 48-11.
گیدنز، آ. 1378. تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
مجتهدزاده، پ. 1377. «هویت ایرانی در آستانه سده بیست و یکم». ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 129و 130: ص 137-124.
محسنی، م. و دوران، ب. 1382. «هویت اجتماعی؛ رویکردها و نظریه­ها»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، (ویژه­نامه هویت): ص 90-39.
مهدی­زاده، م. 1383. «انقلاب ارتباطات، جامعه شبکه­ای و ذهنیت و هویت ناپایدار»، پایگاه اطلاع رسانی ایران و جامعه اطلاعاتی.
نجفی ابرندآبادی، ع. 1391. «تقریرات درس جامعه­شناسی جنایی (جامعه­شناسی جرم)»، دانشگاه شهید بهشتی تهران. ص 342-264.
نجفی ابرندآبادی، ع. 1393. جرم­شناسی در آغاز هزاره سوم. دیباچه در نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید هاشم بیکی، دانشنامه جرمشناسی، تهران: انتشارات گنج دانش.
نجفی ابرندآبادی، ع. 1393. دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
نوچه فلاح، ر. 1386. هویت؛ واقعیتی ثابت یا سیال مقاله در مبانی نظری هویت و بحران هویت، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی.
ورسلی، پ. 1378. نظم اجتماعی در نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه سعید معید فر، مجموعه علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران: انتشارات تبیان.
هلد، د. و مک گرو، آ. 1382. جهانی شدن و مخالفان آن، ترجمه عرفان ثابتی، چاپ اول، نشر ققنوس.
Ameli,SaiidReza,  2002.  "Globalization, Americanization And British Muslim Identity", London: Icas Press.
Castells, Manuel, 2009. Communication Power, Oxford: Oxford University Publications.
Harvey, David, 1990. The Condition of post modernity, London: Oxford, Blackwell.
Hughes, Gordon, 2003. Community Crime Prevention, Quoted in The Sage Dictionary Of  Criminology.
Livy.A, Visano, 1998. Crime and culture: refining the traditions; Toronto; Canadian Scholars' Press Inc.
Morrison, Wayne, 1995. Theoretical Criminology:From modernity to post modernism, London: Cavendish Publishing.