رابطه باورهای غیر منطقی ، منبع مهارگری با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

3 کارشناس رشته مشاوره دانشگاه گیلان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیر منطقی، منبع مهارگری و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی است. روش تحقیق از نوع همبستگی  است. 379 دانش آموز به شیوه نمونه­گیری  تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­ی باورهای غیر منطقی جونز، منبع مهارگری نوویکی-استریکلند و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون، آزمون هم­خطی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و منبع مهارگری بیرونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p<0/01) و بین منبع مهارگری درونی با گرایش مثبت به بزهکاری رابطه منفی معنا دار وجود دارد (p<0/01). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای غیرمنطقی و منابع مهارگری می­توانند 12 درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش­بینی نمایند. نتایج تحیق حاضر دلالت بر اهمیت متغیرهای روانشناختی باورهای غیر منطقی و منبع مهارگری در گرایش مثبت به بزهکاری دارد، که آموزش صحیح مولفه­های سلامت روان و اجرایی آزمون­های غربالگری و پایش سلامت روانی دانش آموزان، باید  بیشتر مورد توجه مسئولین سلامت روان در مدارس  قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Irrational Beliefs, Controlling Source, and Attitude to Delinquency Among High School Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karimi 1
  • Elyas Nikoy 2
  • Lela Nikkhah 3
  • Zahra Asode 4
  • Maryam Babaei 5
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between irrational beliefs, Controlling source, and attitude to delinquency among high school students. The method of this study is correlation type. The participants in this study were 379 students chosen through cluster multiple sampling.The utilized instruments for data collection were Jones irrational beliefs questionnaire, Nowicki – Strickland Controlling source questionnaire, and Fazli  attitude toward delinquency behavior questionnaire. The findings of the study showed  that, there is a meaningful and positive relationship between irrational beliefs  and external controlling source with positive attitude to delinquency (p< 0/01). and there is a meaningful and negative relationship between internal controlling source with positive attitude to delinquency(p< 0/01). The regression analyses showed that, irrational beliefs and controlling resources can predict 12 percent of variance in positive attitude to delinquency.The results of the research indicate the importance of psychological variables, Irrational beliefs and controlling source positive attitude to delinquency. The Proper education and enforcement components of mental health screening tests and monitoring the mental health of students should be more responsible for mental health in the schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude to delinquency
  • Internal controlling source
  • External controlling source
  • Irrational beliefs
  • Students
آزاد، ح. 1389. آسیب­شناسی روانی1، چاپ هفتم، تهران: نشر بعثت.
آنتونی، گ. 1991. جامعه­شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
اردبیلی، م. 1393. حقوق جزایی عمومی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
اردبیلی، م. 1393. حقوق جزایی عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
اصغری، ف؛ کرد میرزا، ع. و احمدی، ل. 1392. «رابطه نگرش مذهبی، منبع کنترل و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان»، فصلنامه مقالات اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 25(7): ص 116-106.
اعتمادی، ا. و ماستری فراهانی، ف. 1390. «مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر خانواده­های معتاد و غیرمعتاد»، فصلنامه علوم تربیتی، 16(4): ص152-137.
امین­پور، ح. و احمدزاده، ی. 1390. «بررسی و مقایسه­ی  وضعیت باورهای غیرمنطقی در افراد معتاد و عادی، اعتیاد پژوهی، 17(5): 120-107.
پاکیزه، ع. 1391. «بررسی مقایسه­ای ویژگی­های شخصیت و منبع کنترل دختران فراری با دختران عادی»، فصلنامه شخصیت و تفاوت­های فردی، 2(1): ص 63-31.
حاتمی، ح؛ محمدی، ن؛ ابراهیمی، م. و حاتمی، م. 1389. «رابطه منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی»، اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، 18(5): ص 30-21.
حسینی، ا. و یکه­کار، ش. 1390. «بررسی مقایسه­ای عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دختران نوجوان شهر تهران 1386-1387» فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، 12(4): ص 115-98.
حسینی دولت­آبادی، ف؛ سعادت؛ س. و قاسمی جوبنه، ر. 1392. «رابطه بین سبک­های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، 2(4): ص 88-67.
رشید، خ. 1394. «رفتارهای پرخطر در بین دانش­آموزان دختر و پسر شهر تهران»، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 57(15): ص55-31.
رشیدی، ف؛ قدسی، ا. و شفیع­آبادی، ع. 1389. «نقش باورهای غیرمنطقی بر سلامت روان دانش­آموزان دختر متوسطه شهر تهران»، فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 2(5): ص66-49.
رضایی، م؛ اژه­ای، ج. و غلام علی لواسانی، م. 1391. «تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی با رویکرد شناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان»، روانشناسی: مجله روانشناسی بالینی، 3(15): ص20-13.
زارعی دوست، ا. عاطف وحید، م، بیان­زاده، ا . بیرشک، ب. 1386. «مقایسه منبع کنترل، شیوه های مقابله و باورهای غیرمنطقی در زنان روسپی و عادی شهر تهران»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 17(13): ص 120-107.
شریعتمداری، آ. 1388. «کانون کنترل درونی و بیرونی»، فصلنامه­ی رشد مشاور مدرسه، 18(5): ص43-22.
شفیع­آبادی، ع. ناصری، غ. 1381. نظریه­های مشاوره و روان درمانی، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شولتز، د. شولتز، س. 2005. نظریه­های شخصیت، ترجمه­ی یحیی سید محمدی، چاپ پنجم، تهران: نشر روان.
فیست، جس، فیست، گ. 2002. نظریه­های شخصیت، ترجمه­ی یحیی سید محمدی، چاپ چهارم، تهران: نشر روان.
قربانی، م؛ کاظمی، ح و قربانی، ط. 1390. «مقایسه باورهای غیرمنطقی بیماران مبتلا به اختلال سومصرف شیشه و افراد عادی»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 3(12): ص 37-31.
قلی­بیگان، م. 1383. «بررسی علل بزهکاری در نوجوانان»، اصلاح و تربیت، 30(2): ص 28-24.
کشفی، س. و اصانلو، ع. 1390. «پیشگیری انتظامی از بزهکاری اطفال و نوجوانان»، نشریه پلیس زن، 15(5): ص128-112.
محمدی اصلی، ع. 1383. «ابعاد اجتماعی بزهکاری نوجوانان»، مجله گزارش، 151-150: ص 65-58.
مختاری، ب. 1391. «علت یاب بزهکاری اطفال و نوجوان، علوم تربیتی»، اصلاح و تربیت، 126: ص 20-16.
معتمدین، م. و عبادی، غ. 1386. «نقش باورهای غیر منطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهر تبریزِ»، پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 14: ص 22-1.
منفرد، م. و جلالی فراهانی، ا. 1391. «کدهای رفتاری پیشگیری از جرم»، پژوهش­نامۀ حقوق کیفری، 2(3): صص 134-105.
نجفی ابرند آبادی، ع. 1391. تقریرات درس جامعه­شناسی (جامعه­شناسی جرم)، تنظیم صبوری­پور مهدی، دورۀ کارشناسی ارشد.
نیکخو، غ. 1379. «بررسی و مقایسه منبع کنترل در بین بزهکاران و دانش آموزان میاندوآب»، اصلاح و تربیت، 15(13): ص 15-10.
بسامی، م و قره­تپه، آ. 1388: «نقش منبع کنترل در پیشگیری از جرم»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، 13(4): ص132-120.
یوسیلانی، غ؛ حبیبی، م و سلیمانی، ا. 1391. «رابطه رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان»، مجله­ی روان شناسی مدرسه، 2(1): ص 134-114.
Bao, Z. W.Zhang, X.Lai, W. Sun , And Y. Wang . 2015. "Parental attachment and Chinese adolescents' delinquency: The mediating role of moral disengagement". Journal of Adolescence, 44(1): 37-47.
Cipriano, L. A. 2003."Psycho analytic perspective on substance abuse". Journal of social work Health care, 15(3): 9-46.
Crocker, j. And Park, L. E. 2004. "Thy costly pursuit of self- steem". Psychological Bulletin, 130(3):392-414.
Ebru Albayrak, O. And A. Ozcan Erkan. 2015 . "The Effects of Irrational Beliefs on Academic Motivation and Academic Self-Efficacy of Candidate Teachers of Computerand Instructional Technologies Education Department". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197,1287 – 1292.
Ellis, A. 2001. Overcoming destructive belief, feeling and behaviors. Amherst. NY: Prometheus.
Ellis, A. And P.A. Harper. 1997. A guide to rational Living. North Holly wood, CA: Melvin powers Wilshire.
Fadaei, Z., A. Ashouri, Z. Hooshyari And B. Ezanloo. 2011. "Path analysis of locus of control, symptoms of depression and suicidal ideation on academic achievement: The role of gender as moderator". Journal of Fundamentals of Mental Health, 2(50): 148-59.
Feldman, p. 1998. "The Psychology of crime". Cambridge: Cambridge university press. 3(43):33-48.
Feldman, R.S. 1987. Understanding Psychology. New York: MC Graze Hill.
Gordon, L., P. Flett, K. Hewitt, And R. Blank stein.1991. "demintion of perfectionism and irrational thinking". Journal of Rational-Emotive and Cognitive- Behavior Therapy,9(3):185-201.
Hayes, S. C. Strosahl, K. D. And K.G. Wilson. 2012. "Acceptance and Commitment Therapy. Second Edition: The Process and Practice of Mindfull Change". Guilford Press, 40(7): 976-1002.
Hirsch, C.R., D. M .Clark, A. Mathews, And R.Williams. 2003. "Self-images play a causal role in social phobia". Behavior Research and therapy, 41(8): 909-921.
Hojjat, S.k.,G.Vahidi. M. Hamidi, S.A. Akaberi, S. Kazemi, M. Noruzi khalili, S. Shekari, And F. Mohammadi. 2013. "The Comparison of Personality Characteristic and Irrational Beliefs between Females with Opium Dependency and Female with Methamphetamine Dependency". Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 5(2): 323-329. (In Persian with English abstract).
 Pierce, J., C. Schmidt, And S.A. Stoddard. 2014. "The role of feared possible selves in the relationship between peer influence and delinquency". Journal of Adolescence, 38,17-26.
Khedmatgozar, H., H. shareh, Y. vakili And  F.Asghar Nezhad. 2008. "Offenders with conduct disorder and correction officers attribution styles in youth detention centers". Journal of psychology of iran, 4(1):17-23. (In Persian with English abstract).
Lazorus.R. S. 1968. Psychological stress a coping process. New York: MCGrew Hill.
Lckes and R. F. kidd (Eds), new direction in Attribution Research. New Direction in Attribution Research. New York: Erlbum.
Lefcourt, H. M. 1982. Locus of control: current trend in theory and research. (2ed), Hillsdale, new York: Erlbaum.
Light foot, M., J. A. Stein, H. tevendale, And K. preston. 2011. "Protective factors Associated fewer Multiple problem Behaviors Among Homeless/ Runaway youth". Journal of clinical child & Adolescent Psychology, 40(6):878-889.
Lopes, G., M. D. Krohn, A. J. Lizotte, N. M. Schmidt, B.E. V_asquez, And J.G. Bernburg. 2012. "Labeling and cumulative disadvantage the impact of formal police intervention on life chances and crime during emerging adulthood". Crime & Delinquency, 58(3): 456-488.
Mrug, S. And R. McCay. 2013. "Parental and peer disapproval of alcohol use and its relationship to adolescent drinking: age, gender, and racial differences". Psychology of Addictive Behaviors, 27(3): 604-614.
Petrosky, M. j. And J.C. Birkimer. 1991. "The relationship among Locus of control coping styles and Psychological symptom reporting". Journal of clinical psychology, 47(3): 336- 345.
Akcan, R. A. Mustafa, C, Necmi, And K. Ramazan. 2011. "Unexpected suicide and irrational thinking in adolescence: A case report", Journal of Forensic and Legal Medicine 18(6): 288-290.
Shine, j. H. 1997. "The relationship between blame, attribution, age and personality characteristics in inmates admitted to Grendon therapeutic prison". personality and individual Differences, 23(16): 943-947.
Slesnick, N., G. Erdem, J. Collins, K. Bantchevska, H. Katafiasz. 2011. "Predictors of treatment attendance among adolescent substance abusing runaways: a comparison of family and individual therapy modalities". Journal of family therapy, 33(1): 66-84.
Wortman, c. B. 1979. Causal attribution and personal control. In j. H.