جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت‏های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین­الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده­اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی­آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت­های موجود از بزه­دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می­یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه­ای و بین­المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم­های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض­های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین­المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته­اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت­های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان­پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است.  با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization of Terrorism and Mechanisms for Effective Protection of Its Victims

نویسندگان [English]

  • Mahmud jalali 1
  • Zeynab sadat Musavi 2
چکیده [English]

 
In protection of victims of terrorism, the rule is to compensate the material and moral damages of the victims through the mechanisms provided for in the national legal systems including by the specific private institutions and State funds. Globalization of the phenomenon of terrorism is leading to globalization of the norms and mechanisms for protection of the victims. There are now a number of regional and international documents protecting victims in general and victims of the acts of terrorism in particular. For example, the 1983 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, the 1985 GA Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the 2005 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law and the Statute of the International Criminal Court are of importance. They recognize the rights of the victims of terrorism to restitution, material and economic compensation, criminal protection, medical, psychological and psychiatric aids, police and security assistance and legal and cultural protections. However, more effective protective measures are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Globalization
  • Terrorism
  • Protection of Victims
  • National Law
 
منابع
اردبیلی، م. 1388. حقوق بین­الملل کیفری. گزیده مقالات، چاپ پنجم،  میزان. (کتاب)
آزمایش، ع. 1380. تروریسم بین المللی. مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2(1): ص 173-167. (مقاله)
پوربافرانی، ح. 1387. حقوق جزای بین الملل. چاپ اوّل، جنگل. (کتاب)
پطروس غالی، پ. 1380. سازمان ملل و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بین­المللی. ترجمۀ سید قاسم زمانی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 2: ص 146-115. (مقاله)
توجهی، ع. 1380. جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون­های بین­المللی. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 9(3): ص 66-51. (مقاله)
جلالی، م. 1384. تروریسم از دیدگاه حقوق بین­الملل با تاکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001. مجله نامه مفید حقوقی، جلد1، 52: ص 80-49. (مقاله)
حبیب­زاده، م. ج. و حکیمی­ها، س. 1386. ضرورت جرم­انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران. دوره 11، 51(2): ص 71-47. (مقاله)
دیهیم، ع. 1380. درآمدی بر حقوق کیفری بین­المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. چاپ اوّل، وزارت امورخارجه. (کتاب)
رایجیان اصلی، م. 1384. بزه دیده­شناسی حمایتی در ﭘرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه­دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت. مجله ﭘژوهش­های حقوقی، مؤسسه مطالعات و ﭘژوهش­های حقوقی شهر دانش، 7(4):  ص 54-29. (مقاله)
زهر، ه.  1388. عدالت ترمیمی. ترجمۀ حسین غلامی، ویرایش اوّل، چاپ دوّم، انتشارات مجد. (کتاب)
ژرار ل پ. و ژینا ف. 1388. بزه دیده و بزه دیده شناسی.ترجمۀ روح­الدین کرد علیوند، احمد محمدی، چاپ دوّم، انتشارات مجد. (کتاب)
سلیمی، م. 1389. بررسی جبران خسارت بزه دیدگان جرایم تروریستی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نراق. (پایان نامه)
سندوز، ی. 1382. مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصت­ها. ترجمۀ حسن سواری، مجلۀ حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوق بین­الملل جمهوری اسلامی ایران، 29: ص 382-331. (مقاله)
صفاری، ع. 1383. حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی. مجله تحقیقات حقوقی، 40: ص 324-289. (مقاله)
طهماسبی، ج. 1388. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی. چاپ اوّل، انتشارات جاودانه، جنگل. (کتاب)
کسسه، آ. 1387. حقوق کیفری بین المللی. ترجمۀ حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند، زهرا موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.(کتاب)
ماریا ک. آ. 1388. کتاب راهنما در زمینه کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه جرم سازمان یافته فراملی پروتکل­ها و پرسش نامه­ها، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، چاپ اوّل، ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.(کتاب)
میرمحمدصادقی، ح. 1380. ملاحظاتی در باب تروریسم.مجلۀ تحقیقات حقوقی، 34-33: صص. 185-208 (مقاله)
ناجی راد، م. ع. 1387. جهانی شدن تروریسم. چاپ اوّل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. (کتاب
نجفی ابرند آبادی، ع. ح. 1386. تقریرات درس جرم شناسی (جرم شناسی تروریسم). تنظیم امیر باستانی و مهدی نوروزیان، قم: دانشکده حقوق پردیس قم. (جزوه درسی)
نوربها، ر. 1387. زمینه حقوق جزای عمومی.چاپ بیست وسوم، گنج دانش. (کتاب)
نوری صفا، ن. 1387. بررسی اسناد منطقه­ای مقابله با تروریسم و عملکرد دولت­های عضو با تکیه بر اقدامات اتحادیه اروپایی. استاد راهنما عباسعلی کدخدایی، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. (پایان نامه)
هاشمی، س. ح. 1388. حمایت از قربانیان تروریسم؛ مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و آلمان و اسناد بین المللی. استاد راهنما محسن رهامی، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران. (پایان نامه)
Albrecht, H.J. & Kilchling, M. 2005. Victims of Terrorism Policies and Legislation in Europe an Overview on Victim Related Assistance and Support, at www.Council of Europe.int/tcj.(Web site)
Bassiouni, M. C. 2006. International Recognition of Victims Rights, 6 Human Rights Law Review 203.(Journal)
Hornby A. S., 1995. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford University Press.(Book)
Reisman W. M., 2001. Illusion and Reality in the Compensation of Victims of International Terrorism, Hugo Black Lecture, Alabama Law Review, winter, 2003, Vo1. 54, No.2. (Journal)
Romani CF de Casadevante. ‎2012. International Law of Victims, Springer, Heidelberg. (Book)
Solidarity with Victims of Terrorism, 2005, Technical Workshop on Solidarity with Victims of Terrorism, Office for Democratic Institutions and Human Rights.(Workshop)
Vairo, G.M.  2002. Remedies for Victims of Terrorism, in Loyola of Los Angeles Law Review, 35, 4; 1265-1294.(Journal)
Van  Boven, 2006. Principles  and  Reparation  for  Victims  of  Gross  Violations, International  Human  Rights Law and Serious Violations of  International Humanitarian Law.(Book)
- اسناد بین المللی
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1989.
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 10 March 1988.
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 December 1970.
Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board of Aircraft, 14 December 1963.
Convention on the Marking of Plastic Explosives for Purpose of Detection, 1 March 1991.
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 16 October 1979.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents, 14 December 1973.
European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24. XI. 1983.
International Convention for Suppression of Act of Nuclear Terrorism, 15 April 2005.
International Convention against the Taking of Hostages, 17 December, 1979.
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 15 December 1997.
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 25 Feb. 2000.
Protocol for Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 24 Feb.1988, I.C.A.O.Doc.95/8.
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 10 March1988.
Rome Statute of the International Criminal Court.1988.
UN General Assembly Resolution 217 A of 10 December 1984; 49/60, 1994; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, GA Resolution 40/34 and UN General Assembly Resolution, 60/147, 2006.
UN Security Council Resolution 1269, 19 Oct. 1999.