بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم

چکیده

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری بین­المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم­ترین اسناد بین­المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و  از طرفی مهم­ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه­های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی­توان از پیش­شرط‌های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی‌های رسانه‌ای و نیز کوچک‌کردن دولت و نظام اداری چشم­پوشی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of International Convention Against Financial Corruption and the Act of Health Promotion of Administrative and Fighting against Corruption

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nazarinejad 1
  • Khashayar Esfandiarifar 2
چکیده [English]

Nowadays, fighting against financial corruption has been attended by many countries that lead the countries to international cooperation and fighting with it in internal aspects. One of the most important international documents in fighting against corruption is the convention against corruption (Merida) that has got many members. On the other hand, the most important legal document in internal arena is ‘Administrative Health promotion and anti-corroption Act. This paper aims to conduct a comparative investigation on ‘Merida Convention’ and ‘Administrative Health promotion and anti-corroption Act, revealing that the rule is influenced by the aforementioned convention in many fields. It is clear that overlooking the preconditions of fighting against administrative corruption including the streg then of civil societies, freedom of media, making the government and smaller bureaucracy cannot be done in line with codification of rules

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • financial corruption
  • economic crimes
  • Merida Convection
  • Promotion of Health Administrative Act
منابع
ابراهیمی، ش. 1394. رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. پژوهشنامه حقوق کیفری، 12(2): ص 31-7. (مقاله)
بابایی، م. 1390. چالش­های پیشگیری وضعی از جرم. مجله حقوقی دادگستری، 75: ص 172-147. (مقاله)
بخشی، ع. 1391. راه حل­های مبارزه با فساد مالی از منظر اسلام چیست؟، قابل دسترس در: http:www.vaezoon.ir، آخرین مراجعه: 26/12/1391. (مقاله)
پاردووانی، م. 1369. آخرین سال­های مافیا. ترجمة عباس آگاهی، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. (کتاب)
تانزی، و. 1378. مساله فساد، فعالیت­های دولتی و بازار آزاد. ترجمة بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 149و150:  ص 189-178. (مقاله)
توجهی، ع. 1378. سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان. مجله مجتمع آموزش عالی قم، 4(1): ص 46-27. (مقاله)
خداداد حسینی، ح. 1380. بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن. پژوهش­های مدیریت در ایران، 18(5): ص 54-37. (مقاله)
دادخدایی، ل.1392. بررسی مفهوم «فساد» و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار ایران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد. فصلنامه تعالی حقوق، 3(دوره جدید): ص 240-219. (مقاله)
دوانی، غ. 1391. حسابرسان در خط مقدم مبارزه با فساد مالی هستند. قابل دسترس در:http://www.bultannews.com/ fa/news، آخرین مراجعه: 21/12/1391. (مقاله)
دنیس رز نبام، 1379. پیشگیری وضعی از جرم. ترجمة رضا پرویزی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 32: ص 172-147. (مقاله)
رسولی آذر، الف. 1391. پیشگیری از جرم. پژوهشکده باقرالعلوم، قابل دسترس در: http://www.pajoohe.com. (مقاله)
رایجیان اصلی، م. 1385. بزه دیدگان: حقوق و حمایتهای بایسته. مجله پژوهش حقوق و سیاست، 19(2): ص 138-117. (مقاله)
ربیعی،ع. 1391. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. نشریه مدیریت دلتی دانشگاه تهران، 10(4): ص 58-45. (مقاله)
ساولانی، الف. 1392. حقوق جزای عمومی (منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب01/02/1392. چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
سلیمی، ص. 1391. جنایت سازمان یافته فراملی. چاپ دوم، انتشارات جنگل جاودانه. (کتاب)
فرهادی نژاد، م. 1390. پیمایشی طولی در زمینة علل فساد اداری و روش­های کنترل آن (1388-1378). چشم انداز مدیریت دولتی، 8: ص 60-45. (مقاله)
قلی­پور، ر. 1384. تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری. مجله فرهنگ مدیریت، 10(3): ص 128-103. (مقاله)
گسن، ر. 1392. جرم­شناسی بزهکاری اقتصادی، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، چاپ دوم، نشر میزان. (کتاب)
گودرزی، م. 1390. مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روش­های کنترل آن در سازمان­های ورزشی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، 10(8):  ص 56-39. (مقاله)
گلگون، ب. 1383. فساد اداری و امنیت اجتماعی (اختلاس –ارتشاء). فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم. 3: 88- 97. (مقاله)
محمودی، م. 1384. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. مجله تدبیر، 160: ص44-38. (مقاله)
محنت فر، ی. 1387. فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه. (همایش)
مهدوی­پور، ا. 1390. سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی. چاپ اول، نشر میزان. (کتاب)
میر خلیلی، م. 1383. پیشگیری وضعی از نگاه آموزه­های اسلام. نشریه فقه و حقوق، 1: ص 76-59. (مقاله)
میر فخرایی، محمد جواد، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، 1384. مجله حقوقی. نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 32: ص 380-307. (مقاله)
نبی، م. 1379. پدیده­ای به نام فساد اداری. نشریه وکالت، 2و3: ص 55-54. (مقاله)
Barthe, E. 2006. Crime Prevention Publicity Campaigns. Community Oriented Policing Services: U.S. Department of Justice. (Report :Technical Assistance)
Carr, I.and Outhwaite, O. 2011. Non-Governmental Organisations (Ngos) Fighting Corruption: Theory and Practice, Suffolk University Law Review. XLIV (3): 615-664 (journal)
Miranda Rodriguez, A. 2003. Criminal Policy: New Challenges, Old Ways. http://www.defensesociale.org/revista2003/12.pdf (web site)
Taboli, H.R, Samie'e Darooneh M and Ehsani A. 2013.Administrative corruption: why and how?. International Journal of AdvancedStudies in Humanities and Social Science.12(1): 2567-2575. (journal)
http:/www.IAACA.org
http://web.worldbank.org