دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-229 (شماره پیاپی 12) 
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری