حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل­های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می­توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می­پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته­ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته­ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می­دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Related offences Judgment in the Offences of Discretionary (Taazir) Punishment

نویسندگان [English]

  • Jalal Ghiasi 1
  • Ehsan Yavari 2
چکیده [English]

Relationship between crimes in general, is conceivable in different forms which is due to crime unity by multiple offenders or a multiplicity of crime by unity offender or unity motivation of multiple offenders. In addition, in real concurrence of crime we can attach a special relationship between some of the offenses in particular meaning that despite having an independence criminal description, is impossible to separate from each other and they often commit together and that's why they call them related offences. Related offences in the special status have three noteworthy approaches: unity of offences, ideal concurrence and real concurrence. In this research, by studying the legislative and judicial procedures, evidence of any opinions are expressed and finally, we explain theory and the reasons for its adoption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related offences
  • Concurrence of offence
  • Real concurrence
  • Ideal concurrence