دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1389 (شماره پیاپی 1) 
مسند قضا و استقلال قضایی

صفحه 73-93

عبدالله رجبی؛ اسماعیل کریمیان