مسند قضا و استقلال قضایی

نویسندگان

چکیده

استقلال قضایی در تاریخ نظام‌های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته‌ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته‌بندی نموده‌ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته‌ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی‌طرفی قاضی خلط شود یا این‌که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش‌گفته، با محدودیت‌هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تأمین استقلال، نظامی برای مسؤولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ‌گوی اعمال خود هم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judges Decision Making and Judicial Independence

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rajabey
  • Esmaeal Karimiyan
چکیده [English]

Judicial independence roots in the history of legal systems and nowadays its importance has developed. To realize this institution, we have inquired its nature from negative (independence from…) and affirmative aspect (independence in…) and we have divided it according to its base (formal and practical independence) and its subject (private and organizational independence).Then, we have found three major purposes and advantages for it: (a) watching society rights, (b) preserving judicial rights and, (c) securing individuals rights. Judicial independence joints with other legal bodies, it may mix with impartial of judge, or it may pose about persons like judge such as prosecutor and arbitrator. After all, judicial independence is not unrestrained, and in its impact scope, for securing aims which have been implied, faces with some limitations. Therefore, in addition to securing independence, there should be a system for judge responsibility which makes him to respond for his performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation of power; Impartiality; Accountability; Personal Independence; Constitutional Independence