بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه‌ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس

نویسنده

چکیده

در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه‌ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه‌ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review on the Time of Conclusion in the Correspondence Contracts in Iranian Law, English Legal System and the 1980 Vienna Sales Convention

نویسنده [English]

  • Ebadollah Rostami Chelkasari
چکیده [English]

There is no agreement on idea about the time of conclusion the contract by correspondence or the contract between absentees as that four different theories has been making: 1-the theory of declaring the acceptance2- the theory of sending the acceptance 3- the theory of receiving the acceptance 4-the theory of acknowledgment of acceptance. According to the legal basis in each legal system and its interpretation from parties’ intention for conclusion the legal act, each of the four theories has advocates.

The theory of reception has adopted by International Convention of Vienna in 1980 and English legal system the theory of sending the acceptance and in Iranian legal system the theory of sending the acceptance are more capability and acceptable than other theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract by correspondence
  • conclusion
  • declaring
  • recipient
  • acknowledgment