مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی داشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

«سلب آزادی» از دیرباز به‌عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می‌شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گرفت. با وجود این امروزه در نتیجة پاره‌ای از مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته‌ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به‌کار برده می‌شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی‌های غیر کیفری در سال‌های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین‌المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی‌های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی‌های کیفری قائل شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Non-Criminal Deprivation of Liberty and its Various Types from the Viewpoint of the European Convention on Human Rights

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi barghi 1
  • nasrin mehra 2
1 PhD student in Criminal Law and Criminology. Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

"Deprivation of liberty" has been known as one of the traditional executive guarantees of criminal law, used in the form of punishment for convicts. However, today with certain social norms and necessities, we are witnessing the use of "deprivation of liberty" in other branches in the form of official, educational, hygienic, disciplinary, and similar guarantees. The increasing importance and the extending use of this type of non-criminal "deprivation of liberty" in recent years, has caused the laws of various countries and international documents to recognize this type of "deprivation of liberty". Among these documents is the European Convention on Human Rights, which. as an advancing legal document in the international realm, in its 5th article, has considered an independent nature of criminal "deprivation of liberty", by numerating the instances of non-criminal "deprivation of liberty", while accepting the notion of non-criminal "deprivation of liberty".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deprivation of liberty
  • The European Convention on Human Rights
  • Punishment
  • Prison
  • Court
الف) فارسی
بخشایشی اردستانی، احمد (1383)، سیر تاریخی اندیشه‌های سیاسی در غرب (از افلاطون تا نیچه)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات آوای نور
بکاریا، سزار (1394)، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، چاپ هفتم، تهران: نشر میزان.
پرادل، ژآن (1394)، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دهم، تهران: سمت
پیکا، ژرژ (1393)، جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران: نشر میزان
دلماس مارتی، می‌ری (1393)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان
شاهچراغ، سیدحمید (1391)، «بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 78، ص 114- 77
صفاری، علی (1394)، کیفرشناسی تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، چاپ بیست و هشتم، تهران: انتشارات جنگل
فارال، استفن، جکسون، جاناتان، گری، امیلی (1392)، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، تهران: نشر میزان
مجتهدی، کریم (1387)، فلسفه و تجدد، چاپ دوم، تهران: نشر امیر کبیر
میرمحمدصادقی، حسین (1394)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان
نوربها، رضا (1396)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان
وایت، راب، هینز، فیونا (1390)، جرم و جرمشناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ چهارم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ولد، جرج، برنارد، توماس، اسنیپس، جفری (1390)، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم شناسی)، ترجمه علی شجاعی، تهران: شرکت چاپ و نشر لیلا
ب) خارجی
Bartlett, Peter, Lewis, Oliver, Thorold, Oliver (2007), Mental Disability And the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers
Bassiouni, Cherif (2008), International Criminal Law: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms, Volume 2, BRILL
Ceccorulli, Michela (2014), The EU, Migration and the Politics of Administrative Detention, Routledge
Costello, Cathryn (2013), The Human Rights of Migrants in European Law, Oxford University Press
De Vito, Christian, Lichtenstein, Alex (2015), Global Convict Labour, BRILL
Dutertre, Gilles (2003), Key case-law exrtacts - European Court of Human Rights, Council of Europe
Fenyves, Attila, Karner, Ernst, Koziol, Helmut, Steiner, Elisabeth (2012), Tort Law in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Walter de Gruyter
Guild, Elspeth, Minderhoud, Paul (2011), The First Decade of EU Migration and Asylum Law, Martinus Nijhoff Publishers
Harris, D, O`Boyle, M, Bates, E, Buckley, C, Harris (2014), O`Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press
Miller, Frederic, Vandome, Agnes, McBrewster, John (2009), Administrative Detention: Sovereign State, Arrest, Trial (law), National Security, Democracy, Terrorism, Illegal Immigration, Crime, Incarceration, Conviction, Preventive Detention, Human Rights, Civil and Political Rights, Alphascript Publishing
Mitchell, Mary, Whitaker, Wendy (2008), Children with Mental Disorder and the Law: A Guide to Law and Practice, Jessica Kingsley Publishers
Mowbray, Alastair (2012), Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, OUP Oxford
Nykanen, Eeva (2012), Fragmented State Power and Forced Migration: A Study on Non-State Actors in Refugee Law, Martinus Nijhoff Publishers
Pearson, Roger (2010), Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom, A&C Black
Rainey, Bernadette (2015), Human Rights Law, Oxford University Press
Schabas, Wiliam (2015), The European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press
Schechinger, Jessica (2017), The Practice of Shared Responsibility in International Law, Cambridge University Press
Tiburcio, Carmen (2001), The Human Rights of Aliens Under International and Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers
Tonry, Michael (2011), Retributivism Has a Past: Has It a Future? Studies in Penal Theory and Philosophy, Oxford University Press
United Nations (2003), Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, United Nations Publications
Van Bueren, Geraldine (2007), Child Rughts in Europe: Convergence and Divergence in Judicial Protection, Council of Europe
Van Bueren, Geraldin (1998), The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers.- خارجی، فصول 6و7.وچهر، اپ سوم.