تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

نگرش‌های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان‌های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش‌پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می‌یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله‌ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش‌پذیری با چالش‌هایی همراه است که همین چالش‌ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می‌شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش‌های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض‌گونه اجتماعی است.  نگرش‌های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Assault and Gender Conflict

نویسندگان [English]

  • akbar noroozi 1
  • hassan alipour 2
1 M.A in Criminal Law and Criminology, Uuniversity of Esfahan
2 Faculty Member, Farabi Campus - University of Tehran
چکیده [English]

Linguistic and cultural attitudes to social and religious approaches to the phenomenon of sexual assault causing this phenomenon as a real criminal with specific constituent elements is not in Iran's legal system. Criminal titles after the domain of blaming, with a separate title, enter into a legal area and with a special view, appear in the judicial process. The rape of this process is a far-reaching process and, at the very first step, it is blamed on the challenges that these challenges face in the legislative sphere. The lexical force of the Persian language is high in the sense of being part of the rape, the low level and the values supported by this phenomenon. The fundamental reason for this is gender conflict. Gender conflict in this paper is a general conception of social-conflict approaches. Due to various gender-based attitudes, the legal process of rape in Iran's legal system has not been established and has resulted in violent sexual behaviors and sexual orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual assault
  • Sexual act rape
  • Gender discrimination
  • Social and cultural approaches
ابن منظور (1414 ه.ق)، لسان العرب. بیروت: دار الفکر للطباعة

آذرنوش، آذرتاش (1382)، فرهنگ معاصر عربی فارسی. تهران: نشر نی

ایمانی، عباس (1382)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. تهران: آریان

جوهری، اسماعیل بن حماد الصحاح (1410 ه.ق)، تاج اللغة و صحاح العربیة. بیروت: دار العلم للملایین

جعفری، مجتبی (1394)، «آخرین تحلیل انتقادی مرزهای رضایت درجرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن»، پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره 10، ص 127-113.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1376)، ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش

داد مرزی، سید مهدی (1380)، ترجمه تحریرالروضه فی شرح المعه. نشر طه

دانش، تاج زمان (1392)، مجرم کیست. جرم شناسی چیست. انتشارات کیهان

صانعی، یوسف (1384)، استفتائات. انتشارات میزان

عاملی نبطی جزینی، احمد (شهید اول)(1385)، ترجمه دکتر علی شیروانی. لمعه دمشقیه. قم: دارالفکر

علامه، غلام حیدر (1385)، جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری. تهران. انتشارات میزان

فراهیدی، خلیل بن احمد (1410 ه ق)، کتاب العین. قم: نشر هجرت

فرجی‌ها، محمد و آذری، هاجر (1388)، «حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 40، ص 314-287.

کجباف، محمد باقر (1391)، روانشناسی رفتار جنسی (نظریه­ها و دیدگاهها). تهران: نشر روان

گودرزی کیانی، فرامرز مهرزاد (1385)، پزشکی قانونی. انتشارات سمت

لطفی، اسدا.. (1388)، ترجمه شرح لمعه شهید ثانی. انتشارات مجد

مجلسی، ملاباقر (1387)، رساله حقوق حدود و دیات. چاپخانه طلوع آزادی. ناشر پیام حق

محقق حلی (1372)، شرایع الاسلام. انتشارات دانشگاه تهران

معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی یک جلدی کامل. انتشارات امیر کبیر

موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (1427 ه‌ق)، فقه الحدود و التعزیرات جلد 1. قم: انتشارات دانشگاه مفید

موسوی خمینی، روح الله (1404 ه. ق)، تحریرالوسیله. قم: موسسه مطبوعات دارالعلم. بی‌تا

نجفی، شیخ محمد حسین (1404 ه. ق)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41. ناشر دارالکتاب اسلامیه

محمد نسل، غلامرضا (1385)، مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری. چاپ اول. تهران. نشر دادگستر

پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی (1363)، تهران: روزنامه رسمی

Rape and sexual violence: Human rights law and standards in the International Criminal Court. Amnesty International September 30, 2011

Sessions Stepp, Laura (2007), "A New Kind of Date Rape". Cosmopolitan. Retrieved

http://legal-dictionary.thefreeditionary.com

http://fa.wikipedia.org/wiki/تجاوز_جنسی#آمریکا