نویسنده = عبدالرضا جوان جعفری
کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت‌گرا و کارکردگرا

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 151-174

10.22124/jol.2021.15885.1874

محمد حسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 137-164

10.22124/jol.2019.11161.1566

محمد صیفی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی


تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 75-98

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محسن نورپور