دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-237 (شماره پیاپی 10) 
تحصیل متقلبانه خدمات

صفحه 163-190

جلال الدین قیاسی؛ عباسعلی نیک نسب


رویکرد‌های جرم‌شناختی جرایم یقه‌سفیدها

صفحه 191-219

علی یعقوبی؛ جان احمد آقایی؛ مژگان کاردوست جورشری