رویکرد‌های جرم‌شناختی جرایم یقه‌سفیدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تبیین و مقوله­سازی جرایم یقه­سفیدی، به­طور میان­رشته­ای توسط جرم­شناسان،حقوق­دانان،
جامعه­شناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته ­است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقه­سفیدی، جرایم فسفری می­گویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخش­های اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام می­شود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوشش­های اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری
اثبات­گرایی ، برساخت­گرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی  جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است

کلیدواژه‌ها