نویسنده = ������ ������ �������� ������
نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 99-122

10.22124/jol.2021.16350.1908

کورش عظیمی؛ حسن شاه ملک پور


مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 49-74

فاطمه توکلی؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 57-77

حسن شاه ملک پور خشکبیجاری