نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������
ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان (مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22124/jol.2022.20568.2198

ضیاحسین یوسفی؛ سید حسین حسینی؛ سید مهدی سید زاده ثانی


تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 193-218

10.22124/jol.2021.15493.1842

محسن نورپور؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ محمد یوسف ناصری فورگ


ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 119-151

سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سعید کرمانی