پاسخ‌های جای‌گزین حقوق کیفری به بزهکاری بالغان زیر 18 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

10.22124/jol.2019.7036.1298

چکیده

قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص بالغان زیر 18 سال، در سه متن قانونی مجزا، پاسخ‌های جای‌گزین پیش‌بینی کرده است؛ اولاً خدمات عمومی رایگان، اقامت در منزل و حبس پایان هفته‌ای به‌عنوان جای‌گزین‌های جزای نقدی و نگهداری در کانون، ثانیاً امکان استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی و ثالثاً امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات. به علاوه با تحقق شرایط شبهه، مجازات‌های مقرر در مواد 88 و 89 بسته به سن شخص، حتی در جرایم مستوجب حد و قصاص، بر وی اعمال می‌گردند. با وجود پیشرفت تقنینی، اما به لحاظ قضایی کاربست این پاسخ‌های جای‌گزین با ابهامات قانونی، چالش‌های اجرایی و عدم اقبال کنشگران اجرایی همراه است. این ابهامات به تفکیک هریک از پاسخ‌های جای‌گزین از دامنه‌ی متفاوتی برخوردار است؛ با تحلیل این پاسخ‌ها و فرآیند کاربست اجرایی-قضایی مشخص می‌گردد که کلی بودن و ابهامات متعدد اجرایی از یک طرف و پیش‌بینی‌های فاقد ضابطه باعث زیرسؤال رفتن اهداف پیش‌بینی آنها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alternative Responses of Criminal law about Adults under 18 Years

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeedi 1
  • Kiumars Kalantari 2
1 PhD candidate of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University
2 Prof. of Criminal Law and Criminology, Mazandaran University
چکیده [English]

 
The legislator of the Islamic Penal Law 1392 has predicted the alternative responses for adults under 18 years, so called youth in three separate legal texts;  First, unpaid community services, home detention and weekend detention as an alternative to fines and maintenance in Center. Second, the possibility of using parole and the others legal discounts, and Third, the possibility of postponing the issuance of court dessision and execution of penalty. In addition, in the case of doubt, the penalties mentionded in articles 88 and 89 apply according to age, even in the crimes subject to hadd and qisas.
Despite of progress in legislation, using these alternative responses have made challenges and disinterest of executors. Theses ambiguities are different due to each alternative response.
Analysis of these responses and judicial enforcement process show that being general and having executive ambiguities and also prediction without rules will call into question the targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community sanctions alternative
  • unpaid community services
  • weekend detention
  • monitoring oriented alternative penalties
ابراهیمی، ابراهیم (1389)، پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران(مطالعه کاربردی)، چاپ اول، انتشارت فکرسازان.

اردبیلی، محمدعلی (1366)، «نیمه آزادی»، مجله مطالعات حقوقی و قضایی، شماره10، ص 176-186.

اردبیلی، محمدعلی (1378)، «حمایت‌های بین‌المللی از اطفال و نوجوانان بزهکار»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 26-25، ص 313-322.

اردبیلی، محمدعلی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

آشوری، محمد (1382)، جای‌گزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.

آشوری، محمد(1386)، «جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، به کوشش مائده میرشهشهانی، نشر میزان، ص 15-7

آقایی جنت مکان، حسین (1394)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.

آقایی جنت مکان، حسین (1395)، «نظارت(حبس) الکترونیکی؛ روشی نو در جانشینی کیفر زندان»، در: دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص 39-21

آنسل، مارک (1395)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پور محی‌الدینی، حسین (1395)، سیاست کیفری و کودکان و نوجوان بزه دیده و بزهکار، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

تدین، عباس (1387)، «نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جای‌گزین زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، ص 56-66.

حاجی تبار فیروزجائی (1387)، جای‌گزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، چاپ اول، انتشارات فردوسی.

حبیب‌زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، خالقی، ابوالفتح (1380)، «حبس خانگی»، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره4، ص 141-214.

دانش، تاج زمان (1374)، اطفال و جوانان بزهکار، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

دانش، تاج زمان (1378)، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

رزاقی، علی اصغر (1378)، «کارهای عام المنفعه به‌عنوان جای‌گزین کیفر سالب آزادی در حقوق انگلیس و فرانسه»، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.

شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ کلانتری، حمیدرضا؛ زارع، ابراهیم و ریاضت، زینب (1394)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

صبوری‌پور، مهدی، علوی صدر، فاطمه (1394)، «سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392»، فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول، ص 171-194.

قادری ینگی کند، علی اکبر (1392)، «مقایسه کنترل های الکترونیکی با کیفرهای سالب آزادی؛ کارکردها و پیامدها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه کاشان.

لری، سیگل، جوزف، سنا (1379)، «دو نظریه واکنش اجتماعی: برچسب زنی و تعارض»، مترجم: محمدپورفرد، جعفر، مجله امنیت، شماره 11 و 12، ص 67-46

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1378)، حقوق کیفری عمومی2 (اقدامات و کیفرهای جای‌گزین زندان)، تقریرات مهرداد رایجیان اصلی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

نیازپور، امیرحسین (1393)، حقوق کیفری کودکان و نوجوان، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

یوسفی زاده، معصومه (1395)، «مطالعه تطبیقی خدمات عمومی و عام المنفعه به‌عنوان کیفر جای‌گزین حبس اطفال و نوجوانان در قانون جدید مجازات ایران و اسناد بین‌المللی»، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره سوم، ص 201-213.

Ashford, M., Chard, A. and Redhouse, N. (2006), Defending Young People in the Criminal Justice System. London: Legal Action Group.

Fagan, J., & Kupchik, A. (2011), Juvenile incarceration and the pains of confinement, Duke Forum for Law and Social Change, 3(29), 29–61.

Gendreau, P., Goggin, C., Cullen, F.T., Andrews, D.A. (2000), The effects of community sanctions and incarceration on recidivism. Forum on Corrections Research, 12 (May), 10–13.

Goldson, B. (ed.) (2008), Dictionary of Youth Justice, London: Willan Publishing.