نویسنده = ��������������������� ��������������
رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 12، شماره 1، تیر 1400، صفحه 27-52

10.22124/jol.2021.11380.1581

جلال الدین حسانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمدرضا نظری نژاد


مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 227-254

رضا پرستش؛ محمدرضا نظری نژاد


اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 137-156

محمدرضا نظری‌نژاد