رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می‌بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک‌های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک‌های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک‌های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می‌توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند. سرانجام سبک‌های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می‌توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Parenting Styles, Self- Efficacy and Attitude to Delinquency among High School Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hosseini Dowlatabadi
  • Sajjad Saadat
  • Reza Ghasemi Jobaneh
چکیده [English]

Although in most societies, delinquency is defined as a behavior that deserves punishment by law, but just to explain the concept, the pure legal perspective, is not enough. It would be better to survey the other dimensions such as family and psychological issues. Thus, the main object of current study is to investigate the relationship between parenting Styles, Self-efficacy and attitude to delinquency among high school students. The research method is correlation, and 456 high school students were selected through a random cluster sampling method in the 2012-2013 academic years, and the following measures were administered on them: Baumrind Parenting Questionnaire (1972), Schwartz and Jerusalem Self-efficacy Questionnaire (2000), and Fazli Attitude to Delinquency Questionnaire (2011). Research results showed that there were significant negative relationships between authoritative parenting styles with positive attitude to delinquency, and there were significant positive relationships between authoritarian and Permissive parenting styles with positive attitude to delinquency (P>0.01). Research results also showed that there was significant negative relationship between self- efficacy with positive attitude to delinquency (P>0.01). Also there was significant positive relationship between authoritative parenting styles with self- efficacy, and there was a significant negative relationship between authoritarian parenting styles with self- efficacy (P>0/01). Also, the results of regression analysis showed that self- efficacy and authoritarian and Permissive parenting styles can predict 11 percents variance of positive attitude to delinquency. Finally authoritative, authoritarian, and Permissive parenting styles can predict 43 percents variance of self- efficacy. Thus, it can be concluded that parenting styles and self- efficacy are predictive variables for attitude to delinquency in students; those who are responsible for student’s mental health and families should pay a special attention to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude to delinquency
  • Parenting Style
  • self
  • Efficacy
  • Students