کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

2 استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان

10.22124/jol.2020.12588.1656

چکیده

تروریسم دینی که در آن، استنباط­های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه­های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می­گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ‌های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده‌اند که کمتر تحلیل شده‌اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی‌سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه‌گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration in Response to Religious Terrorism and Presentation of a Combatting Novel Pattern

نویسندگان [English]

  • Saeed Qomashi 1
  • Abbas Zeraat 2
  • Mahdi Mahdavinejad 3
1 Assistant Prof. of Criminal Law and Criminology, Kashan University
2 Prof. in Law, Kashan University
3 PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Kashan University
چکیده [English]

 
Religious terrorism, in which personal and profitable deductions from religious instructions are supporting terroristic actions, has faced several types of amendment, precautionary and punitive responses. Meanwhile, other novel patterns have been applied against this crime but less analyzed. Therefore, according to the fact that a few mentioned patterns usage is not sufficient, using all these patterns simultaneously is needed. In contrast to the corrective and penal models, the novel pattern has been elevated in the form of being non-criminal variable preventation and its focuses on neutraliziation of effective factors in committing religious terrorism by implementing its mechanisms. Moreover, this model offered preventing communication approaches between endangered persons and effective factors in committing terrorism as well. This research is endeavoring to introduce the novel patterns which is encountering this sort of terrorism. This article will considers psychoanalytic analysis and criminal law in a mean time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Terrorism
  • Psychoanalytic Analysis
  • Non-Criminal Prevention
  • Remedy
ابراهیمی لویه، سهیلا (1394)، «رویارویی دو ارزش اساسی: حفظ امنیت بین‌المللی و رعایت حقوق بشر در مقابله شورای امنیت با تروریسم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

ایزدی، پیروز (1393)، «جهادیون افراطی و امنیت اروپا»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 24،  ص 186-157.

پاکزاد، بتول (1388)، «تروریسم سایبری»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

جلالی، محمدرضا و دیگران (1396)، «مطالعه جرم‌شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی»، مجله پژوهش‌های اخلاقی، سال 7، شماره 4، ص 70-53.

رستمی، زینب (1394)، «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عملیات حفظ صلح»، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

رضایی، علیرضا و امیر حشتمی (1395)، «نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی»، فصلنامه حبل‌المتین، سال 5، شماره 14،  ص 68-46.

رهامی، محسن و آذر علی‌نژاد (1390)، «ریشه‌های ایدئولوژیک تروریسم»، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 3، ص 151-131.

قماشی، سعید و امید متقی اردکانی (1398)، «از نص گرایی حداکثری تا تروریسم دینی»، مجموعه مقالات ارسالی به همایش جنبه‌های حقوقی و جرم‌شناختی تروریسم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص 506-481.

قناد، فاطمه و مسعود اکبری (1396)، «امنیت‌گرایی سیاست جنایی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال 5، شماره 18،  ص 67-39.

کارگری، نوروز (1389)، «ماهیت حقوقی- سیاسی تروریسم با تأکید بر جایگاه آن نسبت به ساختارهای قدرت»، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

گودرزی بروجردی، محمدرضا و لیلا مقدادی (1392)، قانون مجازات فرانسه (با الحاقات)، چاپ ششم، تهران: انتشارات خرسندی.

مطلبی، مسعود و دیگران (1395)، «تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه؛ با نگاهی به عملیات استشهادی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 6، شماره 4،  ص 146-119.

مطلبی، مسعود و لیلا حیدری (1395)، «گروه اسلامی داعش؛ بازیگری با مبانی فکری پیشامدرن و ابزارهای عمل فرامدرن»، فصلنامه سپهر سیاست، شماره 10، ص 93-69.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392)، جرم‌شناسی و سیاست جنایی، تقریرات درسی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، به کوشش سودابه رضوانی و روح‌الدین کرد علیوند، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

یاکوبس، گونتر (1388)، حقوق در چنبره دشمن، ترجمۀ محمد صدرتوحیدخانه، مجموعه تازه‌های علوم جنایی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

Adrian, Carr, (2013), Terrorism on the couch ‐ a psychoanalytic reading of the Oklahoma Disaster and its aftermath, University of Western Sydney Press, Australia.

Akhtar, Salman, (2009), Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, Karnac Books.

Archick, K. & Others, (2015), European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States. Washington D.C.: Library of Congress, Congressional Research Service.

Armstrong, Karen, (2014), Fields of Blood: Religion and the History of Violence, University of California.

Arquilla, John & et.al., (2012), Countering the New Terrorism, Santa Monica, CA: RAND.

Bridal, M., & Squires, J., (2016), The Ethnic, Nationalist and Religious Roots of Terrorism, Oxford Research Encyclopedia of International Studies. No. 2,.

Burstein, Alon, (2017), How Religious Extremism Changed the Face of Terrorism, Institute for Global Change.

Cavanaugh, William T., (2016), The Myth of Religious Violence, Oxford University Press.

Chatry, Kailash Kumar, (2012), Understanding the religious nature of terrorism in India: four cases with an analysis for proposals and resolution, Ph.D. thesis, University of Birmingham.

Cordesman, Anthony, (2017), Islam and the Patterns in Terrorism and Violent Extremism (Working Draft), University of Harvard.

Evans, Dylan, (2006), An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysism Routledge, London.

Felman, Shoshana, (2010), Jacques Lacan and the Adventure of Insight: Psychoanalysis in Contemporary Culture, Harvard University Press.

Hassan, Riaz, (2010), Life as a Weapon: The Global Rise of Suicide Bombings. Taylor & Francis.

Juergensmeyer, Mark, (2014), Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence, University of California Presw.

Miller, Michael J., (2011), Lacanian Psychotherapy (Theory and Practical Applications), Routledge, London .

Nardin, Terry, (2014), Review: Terror in the Mind of God, The Journal of Politics, 63(2.

Some Of Authors, (2016), On Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill, University of California Press.

Sookhdeo, Patrick, (2014), Understanding Islamic Terrorism: The Islamic Doctrine of War, Wiltshire, Isaac Publishing.

Steiner, Eva, Legislating Against Terrorism, The French Approach, Lecture at Birmingham University, International Conference on Combatting Money Laundering and Terrorism (2016), Chatham House, Center of Independent Thinking of International Affairs (CTIA), New York.