مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

10.22124/jol.2020.10433.1542

چکیده

در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با‌توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون‌گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض‌های مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش‌های ساختاری و مراقبت از آن‌ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به‌عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به‌عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به‌عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون‌گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of Non-Observance Criminalization of Religious Veil (Hijab) in Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Morteza Mahmoodi 1
  • Mohammad Ali Babaei 2
1 M. A in Criminal Law and Criminology, Imam Khomeini International University
2 Associate Professor, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In criminal law, the realm of civil liberties varies according to the type of criminal policy adopted by each state in relation to the crime. Since according to Article 4 of the Constitution, the general policy governing the legal and social realm of Iran must be based on Islamic standards, the criminal legislator has also supported the hijab. Social responsibilities of the government towards the protection of structural values and their care and Making ethics in society are the macro-foundations of this criminal protection. Believing in the preventive nature of hijab in prevention of women’s victimization in some crimes, as a victimological foundation and creating a sense of security in women as a psychological foundation, are the micro-foundations of this support. According to these foundations, the legislator has linked the issue of women's hijab with criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Veil( Hijab)
  • Criminalization
  • Macro Foundations
  • Micro Foundations
  • Constitution-Value-
  • moral
  • Vctimization
آقابابایی، حسین (1389)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، چاپ نخست، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ایروانیان، امیر (1392)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، چاپ نخست، تهران: انتشارات شهر دانش.

بابایی، محمدعلی (1388)، «کنش‌گری جرم»، تازه‌های علوم جنایی، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان،  ص 119-103.

بابایی، محمدعلی، انصاری، اسماعیل (1391)، «تحلیل هزینه‌های جرم»،  مجله علمی پژوهشی نامه مفید،  ج 8، شماره 2، ص 98-79.

بشیریه، حسین (1384)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه نگاه معاصر.

پاک نهاد، امیر (1388)،سیاستجناییریسکمدار،چاپ اول، تهران: نشر میزان.

خلیل جبران، جبران (1381)، پیامبر و دیوانه، ترجمه نجف دریابندری، چاپ بیست و دوم، تهران: نشر کارنامه.

دانش پژوه، مصطفی (1391)، شناسه حقوق، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

زراعت، عباس (1390)، درس‌هایی از حقوق جزای عمومی، چاپ نخست، تهران: انتشارات اندیشه‌های حقوقی.

شمعی، محمد (1392)، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، چاپ نخست، تهران: انتشارات جنگل.

صانعی، پرویز (1372)، جامعه‌شناسیارزشها، چاپ نخست، تهران: انتشارات گنج دانش.

عالم، عبدالرحمن (1391)، بنیادهای علم سیاست، چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر نی.

غلامی، علی (1391)، مسأله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

فرح بخش، مجتبی (1392)، جرم‌انگاری فایده گرایانه، چاپ نخست، تهران: نشر میزان.

فلسون، کلارک، مارکوس، رونالد وی (1388)، فرصت و بزهکاری، ترجمه محسن کلانتری و سمیه قزلباش، چاپ نخست، زنجان: انتشارات دانش.

کاتوزیان، ناصر (1385)، مقدمه علم حقوق، چاپ پنجاه دوم، تهران: شرکت سهای انتشار.

کسن، موریس (1385)، اصول جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، چاپ نخست، تهران: نشر دادگستر.

کوهی، محمدرضا (1382)،آسیب‌شناسیشخصیتومحبوبیتزن، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اتقان.

محمدی، قاسم (1397)، قاعده جرم انگار، چاپ نخست، تهران: انتشارات شهر دانش.

محمودی، مرتضی (1391-1390)، «بررسی حقوقی جرم‌شناختی پدیده بی‌حجابی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

محمودی جانکی، فیروز (1386)، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 37، شماره 1، ص 157-117.

محمودی جانکی، فیروز (1388)، «حمایت کیفری از اخلاق»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

میرخلیلی، محمود (1391)، پیشگیری وضعی از بزهکاری، چاپ نخست، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، علی حسین؛ حمید (1395)، دانشنامه جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران (1383)، «جرائم مانع»،فصلنامهمدرسعلومانسانی، شماره 38، ص 49-23.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران (1383-1382)، تقریرات (درس جرم شناسی انحرافات -دوره دکتری)، قم: مجتمع عالی قم.

نوبهار، رحیم (1387)، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.

نوربها، رضا (1386)، زمینه جرم‌شناسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات گنج دانش.

نیکوکار، همت‌پور، حمیدرضا، بهاره (1391)، ترسازجرم،چاپ اول، تهران: نشر میزان.

یزدیان جعفری، جعفر (1388)، «تأملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری»، مجله فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 20.