جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

10.22124/jol.2020.14052.1755

چکیده

مقالة حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته­های جرم­انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف­گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب­های ناشی از ارتکاب جرم امکان­پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته‌های آن به شمار می‌رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه­های خود انتظامی، به­کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی­گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده‌تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ­گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می­دهد و استفاده ابزاری از جرم‌انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می‌انگارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime, in Terms of Peace-Oriented Discourse

نویسندگان [English]

  • Milad Taherian 1
  • Esmaeil Haditabar 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran
2 Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran
چکیده [English]

This thesis describes the concept of crime and the requirements of criminalization from the perspective of peace-oriented discourse. The results of this research indicate, Although the concept of crime can be defined as a gross violation of peace in a peace-oriented discourse, But the justification of criminalization in this discourse depends on a new goal that is possible in the light of the real solution of the dispute and the repair of the damages caused by the commission of the crime And also respect to the principles of entitlement, necessity and efficiency are among its requirements. Peace-oriented discourse, while emphasizing the priority of prevention, reinforcing self-discipline networks, employing social measures and mediation, suggests the use of administrative and disciplinary measures and broadening civil mechanisms for responding to Behaviors that are contrary to peace. From This view, the instrumental use of criminality, in cases where it is contrary to the justified culture of the people, is inconsistent with peace, either for the purpose of cultural change or for the sake of expediency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace-Oriented Discourse
  • Peacemaking Criminology
  • Crime
  • Criminalization
  • non- criminal response
استوارت میل، جان (1385)، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

آقایی، سارا (1393)، «تحلیل جرم درجرم‌شناسی فرهنگی»، رساله مقطع دکتری، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران.

پوپر،کارل (1380)، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند،  چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.

دانش پژوه، مصطفی، خسروشاهی، قدرت الله (1386)، فلسفه حقوق، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

رستمی، هادی (1393)، «جرم‌انگاری و کیفرگذاری حداقلی در نظریه لیبرالیسم در پرتو اصل ضرر»، مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا، نشر میزان، چاپ اول، ص 92-65.

شرمن، لاورنس (1379)، «جرم‌شناسی و جرم‌انگاری چالش و علم ضمانت اجرای کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 33، ص 86-63.

عالم، عبدالرحمان (1389)، بنیادهای علم سیاست، چاپ بیست و یکم، تهران: نشر نی.

غلامی، حسین (1393)، «اصل حداقل بودن حقوق جزا»،  مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا، نشر میزان، چاپ اول، ص 40-15.

فرجیها، محمد، الله وردی، فرهاد (1393)، «رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان»،  آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 7، ص 106-83.

فلچر، جرج (1393)، «نظریه های سیاسی و حقوق کیفری»، ترجمه سید بهمن خدادادی و زینب السادات نوابی، مندرج در اصل حداقلی بودن حقوق جزا، نشر میزان، چاپ اول، ص 202-139.

گسن، ریمون (1395)، «تحولات سیاست جنایی دموکراسی های غربی- مطالعه سیاست جنایی فرانسه»، ترجمه شهرام ابراهیمی، مندرج در مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ دوم، ص 841-817.

گلدوزیان، حسین (1396)، «جرم در سنجه جرم‌شناسی پست مدرن»، رساله مقطع دکتری، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

محمودی جانکی، فیروز (1383)، «حمایت کیفری از اخلاق»، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، سمت، چاپ اول، ص  799-764.

محمودی جانکی، فیروز (1386)، «مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ضرر به خود: مطالعه موردی الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در رانندگی»، مطالعات حقوقی خصوصی، سال سی و هفتم، شماره 1، ص 158-117.

محمودی جانکی، فیروز، روستایی، مهرانگیز (1392)، «توجیه مداخله کیفری؛ اصول و ضرورتها»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره 3، ص 66-35.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1388)، «کیفرشناسی نو- جرم شناسی نو: درآمدی بر مدیریت سیاست جنایی خطرمدار»، مجموعه مقاله تازه‌های علوم جنایی، نشر میزان، ص 750-718.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1392-1391)، «تقریرات درس جرم شناسی (از جرم شناسی انتقادی تا جرم شناسی امنیتی)»، دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 1391- 1392.

نوبهار، رحیم (1387)، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل،

هارت، هربرت (1388)، آزادی- اخلاق- قانون، ترجمه محمد راسخ، چاپ اول، تهران: نشرطرح نو.

همتی، مرضیه (1395)، «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در قبال جرایم زیست محیطی»، رساله مقطع دکتری، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.

Barner, Roger .(2003), “Peacemaking Criminology: Challenges and Possibilities”, National Social Science Association, Available at: http://www.nssa.us/journals/2007-29-1/2007-29-1-05.htm

Cordella, Peter(1991), “Reconciliation and the muthualist model of community”, from Criminology as peacemaking, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, p.p: 30-46.

Fuller, john(2003), ”Peacemaking criminology”, in: Controversies in critical criminology (eds)  Martin D. Schwartz and Suzanne E. Hatty, , pp85-95.

Galtung, Johan, “theories of peace: a synthetic approach to peace thinking”, international peace research institute, oslo,1967.

Moloney,Joseph.(2006), “Peacemaking Criminology” ,Undergraduate Review, Vol 5, pp 78-83.

Pepinsky, Harold.(1991), “Peacemaking in criminology and Criminal Justice” , from Criminology as peacemaking, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press,p.p: 299-329.

Pepinsky, Harold.(2006), Peacemaking reflections of Radical criminologist, Canada,University of Ottawa Press.

Pepinsky, Harold.(2013), “Peacemaking criminology”, Springer, Vol 21, 319-339.

Quinney, Richard.(1991),” The way of peace: on crime, Suffering, and Service”, from Criminology as peacemaking, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, p.p:3-14.