سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف­های گسترده و سازمان­یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین­المللی شناخته می­شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن­جا که می­تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان­پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می­نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون­های حقیقت­یاب، برنامه­های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده­اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال­ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام­یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می­تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می­توانند در عرصه بین­المللی دارای اعتبار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient and Legitimate Mechanisms of Transitional Justice

نویسنده [English]

  • Mahin Sobhani
چکیده [English]

Transitional Justice means doing justice in transitional societies. Transitional societies refers societies to whith transit from gross and systematic human rights and humanitarian violations to permanent peace and reconciliation. Many scholars believe that doing justice versus gross and systematic violations means doing criminal justice. But experience of most of transitional societies established that doing criminal justice in transition period is not only possible, but also so dangerous. It is so dangerous because it makes to jeopardize frangible peace in transitional societies. Most of transitional societies use non-criminal mechanisms such as truth commissions, reparation programs and traditional justice mechanisms in dealing with gross and systematic violations committed during the previous regime. In this paper, I will examine these questions: In a transitional society, what does justice mean? Which of the transitional justice mechanisms (criminal or non-criminal) should be able to meet the needs of a transitional society? Can  non-criminal mechanisms used in the transitional society be recognize in the international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transitional Justice
  • Restorative justice
  • Non-Criminal Mechanisms
  • Reconciliation
  • International Criminal court
     رمضانی قوام آبادی، محمد حسین و سبحانی، مهین (1392)، «برنامه­های جبران خسارت جوامع انتقالی»، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 1، ص 151-117.

غلامی، حسین و رستمی غازانی، امید (1392)، زمینه­های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، پژوهش حقوق کیفری، شماره 4، ص 64-33.

     نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1382)، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره10، ص 38-3.

          نیازپور، امیرحسن (1390)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول، تهران: بهار.

Akhavan, Payam (1998), "Justice in The Hague, Peace in the Former Yugoslavia? A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal", Human Rights Quarterly, Vol. 20, p. 737-816.

Alie, Joe.A.D (2008), "Reconciliation and Traditional Justice: Tradition-Based Practices of the Kpaa Mende in Sierra Leone", In Huyse, Luc, Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict, Learning from African Experiences, Stockholm, Sweden, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, p. 123-149.

Baines, Erin et al (2005), "  Roco Wat I Acholi. Restoring Relationships in Acholi-land: Traditional Approaches to Justice and Reconciliation", Vancouver and Gulu: Liu Institute for Global Issues, Gulu District NGO Forum and Ker Kwaro Acholi,. Available on the Liu Institute for Global Issues website. Available at: http://www.internal-displacement.org/ 8025708F004CE90B/(httpDocuments)/0708E055022B8F29C12570D0005DBF09/$file/Roco+Wat+I+Acoli-2005.pdf.

Cohen, David (2002),"Seeking Justice on the Cheap: Is the East Timor Tribunal Really a Model For the Future?", East West Center, No. 61, pp.1-8. Available at: www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/api061.pdf.

Combs, Nancy. Amoury (2006), "Procuring Guilty Pleas for International Crimes: The Limited Influence of Sentencing Discount", Vanderbilt Law Review, Vol. 59, p. 67-152.

Cassese, Antonio (2003), International Criminal Law, New York: Oxford University Press.

Cassese, Antonio (1998), "Reflections on International Criminal Justice", Modern Law Review, Vol. 61, No. 1, p. 1-10.

Daly, Erin (2002), "Transformative Justice: Charting a Path to Reconciliation", International Legal Perspectives, Vol. 12, No. 1&2, p. 73-184.

Dugard, John (2002), "Possible Conflicts of Jurisdiction with Truth Commissions", Cassese, Antonio et al. (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, New York: Oxford University Press, p. 693-705.

Dukic, Drazan (2007), "Transitional Justice and the International Criminal Court-In the Interest of Justice", International Review of the Red Cross, Vol.89, No.887, September, p. 691-718.

Eisikovits, Nir (2011), "Transitional Justice", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.) Available at: http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/justice-transitional/

Extraordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, Ethiopia. Available at: http://www.au.int/en/content/extraordinary-session-assembly-african-union.

Gavron, Jessica (2002)," Amnesties In the Light of Developments In International Law and the Establishment of the International Criminal Court", The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 51, No. 1, p. 91-117.

Hall, Christopher (2003), "Suggestions concerning International Criminal Court prosecutorial policy and strategy and external relations", Contribution to an Expert Consultation Process on General Issues Relevant to the ICC Office of the Prosecutor, 28 March. Available at: http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/hall.pdf.

Hayner, Priscilla. B (2011), Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Second Edition, New York: Routledge.

Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic (2000), University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo, "Justice, Accountability and Social Reconstruction: An Interview Study of Bosnian Judges and Prosecutors", Berkeley Journal of International Law, Vol. 18, p. 102-164.

Human Rights Committee (1992), General Comment No. 20: Replaces General Comment 7 Concerning Prohibition and Cruel Treatment or Punishment (Art.7): 03/10/1992, CCPR General Comment No. 20. Available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.

Human Rights Committee (2004) General Comment, No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (Art. 2), U.N. Doc, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May. Available at: http://daccess-ods.un.org/TMP/2324307.85894394.html.

Human Rights Council (2012), "Right to Truth", Twenty-first session, A/HRC/21/L.16, 24 September. Available at: http://www.ohchr.org/ EN/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/ResDecStat.aspx.

Ingelaere, Bert (2008), "The Gacaca courts in Rwanda", In Huys, Luc & Salter, Mark, Traditional Justice and Reconciliation after Violent Conflict: Learning from African Experiences, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Asistance, p. 25-58.

"Interest of Justice" (2007), September, Policy Paper on the Interests of Justice. Available at: http://www.iccـcpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the% 20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Pages/documents.aspx.

Kelsall, Tim (2005), "Truth, Lies, Ritual: Preliminary Reflections on the Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone", Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 2, May, p. 361-391.

Ku, Julian, Nzelibe, Jide (2006), "Do International Criminal Tribunals Deter or Exacerbate Humanitarian Atrocities?", Washington University Law Review, Vol. 84, No. 4, p. 777-834.

Lyons, Donna (2010), "Maximising Justice: Using Transitional Justice Mechanisms to Address Questions of Development in Nepal", Trinity College Law Review, Vol. 13, p. 111-132.

McCartyIII, James.M (2012), "Nonviolent Law? Linking Nonviolent Social Change and Truth and Reconciliation Commissions", West Virginia Law Review, Vol .114, p. 969-1006.

Minogue, Orlaith (2010), "Peace vs. Justice: The Utility of Amnesties", Criminal Justice Ethics, Vol. 29, No. 3, December, p. 306-314.

O’Brien, Roderick (2005), "Amnesty and International Law", Nordic Journal of International Law, Vol. 774, p. 261-278.

Seibert-Fohr, Anja (2009), Prosecuting Serious Human Rights Violations, First Published, New York: Oxford University Press.

The Economic and Social Council (2002), "Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters", 2002/12. Available at http://www.un.org/en/ecosoc/docs/res2002.asp.

The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies (2004), Report of the Secretary-General, S/2004/616, para.8. Available at:  http://www.unrol.org/files/2004%20report.pdf.

Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Vol. 5, Chapter 9, Reconciliation. Available at: http://www.justice.gov.za/trc/report/.

The Truth and Reconciliation Commission Act, 2000. Available at: http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf.

Waldorf, Lars (2006), "Mass Justice for Mass Atrocity: Rethinking Local Justice as Transitional Justice", Temple Law Review, Vol. 79, No.1, Spring, p. 1-87.

Will, Mary (2007), "A Balancing Act: The Introduction of Restorative Justice in the International Criminal Courts Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo", Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 17, No.1, Fall, p. 85-120.

Agreement on Accountability and Reconciliation between the Government of the Republic of Uganda and the Lords Resistance Army/Movement, Juba, Sudan, 29 June 2007, Available at:

Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone, 1999. Available at: http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html.