کلیدواژه‌ها = جرم بینالمللی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-119

ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم