نویسنده = �������� ���������� ������������ ������ ��������
کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-204

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ سید محمود میر خلیلی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی