نویسنده = ������������ ������������ ��������
امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 159-188

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی