نویسنده = ������������ ����������������
نقش توبه در حدود و تعزیرات

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 153-174

محمدهادی صادقی