نویسنده = ������ �������� ��������
تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 61-83

محمدجعفر حبیب زاده؛ عادل علی پور