نویسنده = ���������������� ������
بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 131-147

رضا مهاجرین؛ محمد آبید؛ حمید هاشمی