نویسنده = ������������ ��������
پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری

دوره 2، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 19-36

حسین آقابابایی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی