نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 1
1. اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-109

عباس کریمی؛ حسن محسنی